عنوان :
بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي پيشگيري كننده از كمبود ويتامين D براساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر رشت در سال 1396
نويسنده اصلي :
نير ثابتي، اعظم السادات
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
آموزش بهداشت
چكيده :
مقدمه: كمبود ويتامين D بعنوان يك مشكل جهاني محسوب مي¬شود. نقش ويتامين D در حفظ سلامت سيستم اسكلتي و رشد در سنين نوجواني غيرقابل انكار است. ايجاد آگاهي، نگرش و رفتار سلامت¬نگر در نوجوانان تضمين¬كننده سلامت نسل آينده كشور است. تئوري¬هاي بهداشتي مانند تئوري رفتار برنامه¬ريزي شده مي¬تواند در پيش¬بيني و برنامه-ريزي جهت ايجاد رفتارهاي سالم كمك كند. هدف از اين مطالعه، بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي پيش¬گيري¬كننده از كمبود ويتامين D براساس تئوري رفتار برنامه¬ريزي شده در دانش¬آموزان مقطع متوسطه دوم مي¬باشد. روش كار: تحقيق حاضريك مطالعه توصيفي - تحليلي است كه به صورت مقطعي در سال 1396 انجام شد. تعداد 574 نفراز دانش¬آموزان مدارس مقطع متوسطه دوم شهرستان رشت به روش تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. براي جمع¬آوري داده¬ها از پرسشنامه¬اي محقق ساخته براساس تئوري رفتار برنامه¬ريزي شده و رفتار پيش-گيري¬كننده از كمبود ويتامين D، استفاده شد. بعد از جمع¬آوري داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار SPSS ورژن 21 و توسط آزمون¬هاي آماري توصيفي تحليلي (ضريب همبستگي پيرسون، آناليز رگرسيون و T-TEST وANOVA ) مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. نتايج: نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن است كه از نظر ميانگين نمرات سازه¬هاي تئوري رفتار برنامه¬ريزي شده؛ آگاهي (047/5 ± 03/28)، نگرش (415/7±63/69)، هنجارهاي ذهني (877/10±35/58)، كنترل رفتاري (827/4±89/29)، قصد رفتاري (813/5±12/30)، رفتار (895/5±58/27) است. همچنين از عوامل پيش¬بيني¬كننده سازه¬هاي تئوري رفتار برنامه¬ريزي¬شده در دانش¬آموزان دبيرستان شهرستان رشت آگاهي، هنجارهاي ذهني، كنترل رفتار درك شده و قصد رفتار بوده است. بطوريكه؛ هنجارهاي ذهني بيشترين قدرت پيش¬گويي¬كنندگي را دارا بوده و نزديك به نيمي از آن را به خود اختصاص داده است. نتيجه¬گيري: هنجارهاي ذهني و نگرش بيشترين قدرت پيش¬گويي¬كننده رفتار پيش¬گيري¬كننده از كمبود ويتامين D در دانش¬آموزان را دارا مي¬باشند. همچنين كل سازه-ها با رفتار، همبستگي مثبت داشتند. لذا مي¬توان با برگزاري جلسات آموزشي مبتني بر تغيير نگرش، مثل جلسات بحث گروهي و همچنين برگزاري جلسات آموزشي براي افراد تاثيرگذار بر فرد، مثل خانواده، دوستان، همكلاسي¬ها سبب ارتقا رفتار در بين دانش¬آموزان باشيم. كليد واژه¬ها: دانش آموزان، تئوري رفتار برنامه¬ريزي شده، ويتامين D
شماره ركورد :
141316
دانشكده :
بهداشت
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
فرمانبر، ربيع اله Farmanbar, Rabiolah
استاد راهنما :
اميدي، سعيد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت