عنوان :
بررسي دقّت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان در ناحيه‌ي اينترفورامينال منديبل در بيماران بي‌دندان كانديداي دريافت اوردنچر متكي بر ايمپلنت در يك مطب خصوصي دندانپزشكي شهر رشت، در سال 96
نويسنده اصلي :
ملكي، گلابتون
محل تحصيل :
بندر انزلي
رشته تحصيلي :
دندانپزشكي
چكيده :
مقدمه: اوردنچرهاي متّكي بر ايمپلنت در منديبل اوّلين و حدّاقل استاندارد درمان در بيماران كاملاً بي‌دندان با تحليل زياد ريج در فك پايين محسوب مي‌شود. اين مطالعه با هدف تعيين دقّت راديوگرافي پانوراميك ديجيتال در تعيين ارتفاع استخوان در ناحيه‌ي اينترفورامينال منديبل در بيماران بي‌دندان كانديداي دريافت اوردنچر متكي بر ايمپلنت انجام شد. مواد و روش‌ها: اين مطالعه‌ي تحليلي- مقطعي بر روي تصاوير پانوراميك و Cone Beam Computed Tomography (CBCT) مربوط به 22 بيمار (جمعاً 110 ناحيه اندازه‌گيري) انجام شد. ابتدا بر روي تصاوير CBCT با استفاده از مقاطع كراس سكشنال، فاصله‌ي كرست استخوان تا تحتاني‌ترين قسمت كورتكس تحتاني منديبل در پنج ناحيه در محدوده‌ي اينترفورامينال به دست آمد. سپس اندازه‌گيري‌ها در كليشه‌ي پانوراميك بيماران دقيقاً در نقاط معادل با CBCT هر بيمار انجام شد.جهت مقايسه‌ي اندازه‌‌هاي برآورد شده از آزمون T- Test و در صورت عدم برقراري مفروضات اين آزمون از آزمون‌هاي غيرپارامتريك استفاده شد. جهت تعيين ضريب توافق راديوگرافي پانوراميك و CBCT از ضريب ICC استفاده گرديد. سطح معني‌داري آزمون‌ها P< 0.05 در نظر گرفته شد. جهت مقايسه‌ي اندازه‌‌هاي برآورد شده از آزمون T- Test و در صورت عدم برقراري مفروضات اين آزمون از آزمون‌هاي غيرپارامتريك استفاده شد. جهت تعيين ضريب توافق راديوگرافي پانوراميك و CBCT از ضريب ICC استفاده گرديد. سطح معني‌داري آزمون‌ها 05/0 P <در نظر گرفته شد. نتايج: بنابر نتايج اين مطالعه، اختلاف آماري معني‌داري بين اين دو روش تصويربرداري در هر پنج ناحيه مشاهده گرديد (05/0 P <) و در 2/98% موارد، راديوگرافي پانوراميك ارتفاع استخوان را بيشتر از مقدار اندازه‌گيري شده در CBCT نشان داد. هم‌چنين ميانگين فاصله‌ي كرست استخوان تا تحتاني‌ترين قسمت كورتكس تحتاني منديبل در محدوده‌ي اينترفورامينال در روش پانوراميك، 86/2±48/6 ميلي‌متر بيشتر از CBCT است. نتيجه‌گيري: طبق نتايج مطالعه‌ي حاضر، براي تعيين ارتفاع فيكسچر براي درمان اوردنچر در بيماراني كه ارتفاع استخوان كافي دارند راديوگرافي پانوراميك مي‌تواند مناسب باشد؛ امّا، در بيماران با تحليل استخوان متوسّط و يا شديد در نواحي ميدلاين، كانين و پرمولر مناسب نيست و در اين موارد CBCT جهت انتخاب طول مناسب فيكسچر ضروري مي‌باشد.كليدواژه‌ها: اوردنچر متّكي بر ايمپلنت، راديوگرافي پانوراميك، توموگرافي كامپيوتري با اشعه‌ي مخروطي، ارتفاع استخوان، ناحيه‌ي اينترفورامينال
شماره ركورد :
141317
دانشكده :
پرديس بين الملل
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
استوار راد، فرزانه Ostovar Rad, Frazaneh , رنجزاد، هادي Ranjzad, Hadi , تبري، رسول Tabari, Rasool
استاد راهنما :
نعمتي، سميه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت