عنوان :
بررسي تاثير آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه‌اي در ابتلا به بيماري‌هاي قلبي- عروقي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك هاي سرپايي بيمارستان حشمت رشت در سال 1395
نويسنده اصلي :
اوحدي، محمدحسين
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
مقدمه: بيماري¬هاي قلبي عروقي عامل يك¬چهارم مرگ و ميرها در كل جهان و نيمي از مرگ و ميرها در كشورهاي پيشرفته است. اين دسته از بيماري¬ها عوامل زمينه¬ساز فراواني دارند كه ازجمله آن¬ها تغذيه مي¬باشد و آگاهي و نگرش و عملكرد افراد در تعديل اين عامل نقش مهمي دارد. از اين رو مطالعه حاضر به بررسي دانش، نگرش و عملكرد تغذيه‌اي در ابتلا به بيماري‌هاي قلبي- عروقي در بيماران مراجعه¬كننده به كلينيك¬هاي سرپايي بيمارستان حشمت رشت در سال 1395 پرداخته است. مواد و روش¬ها: 300 بيمار مراجعه¬كننده به مركز مشكلات قلبي و عروقي حشمت طي يك پرسشنامه شامل 2 بخش اطلاعات دموگرافيك و آنتروپومتريك، بخش آگاهي شامل 36 سوال، بخش عملكرد شامل 5 سوال و بخش نگرش شامل 19 سوال مورد مطالعه قرار گرفتند. دسته¬هاي ضعيف، متوسط و خوب براي 3 بخش آگاهي، عملكرد و نگرش در مرزهاي 33، 66 و بالاي 66% تعيين شدند. پس از جمع¬آوري پرسشنامه، داده¬ها وارد نرم¬افزار SPSS نسخه 21 شدند و توسط تست¬هاي Chi-square و Paired t-test در سطح معني¬داري 05/0 آناليز شدند. نتايج: از ميان 300 نفر شركت كننده در مطالعه 7/57% زن بودند و ميانگين سني افراد 46/14±74/54 سال بود. وضعيت آگاهي تغذيه¬اي ميانگين آگاهي تغذيه براساس پرسشنامه 7/3±43/15 در بين شركت¬كنندگان بدست آمد با كمترين امتياز صفر و بيشترين امتياز 29 بود. آگاهي افراد با محل زندگي (02/0=P) و شغل (002/0=P) ارتباط معني¬داري نشان داد. درمورد وضعيت نگرش افراد شركت¬كننده، ميانگين نگرش 79/5±09/19 بدست آمد. با كمترين ميزان نگرش 8 و بيشترين امتياز 36 گزارش گرديد و تنها با شغل افراد (001/0=P) ارتباط معني¬داري گزارش شد. در زمينه عملكرد نيز جنسيت (02/0=P) و سطح تحصيلات (001/0=P) افراد ارتباط معني¬داري را نشان دادند. نتيجه¬گيري: طي مطالعه حاضر مشخص شد كه افراد مورد مطالعه از آگاهي، نگرش و عملكرد مناسب تغذيه¬اي برخوردار نيستند كه اين وضعيت خود سبب ايجاد شرايط مستعدكننده ابتلا به بيماري¬هاي متابوليك، عدم سلامت قلبي و عروقي، افزايش شاخص توده بدني خواهد شد. نگرش و آگاهي اندك افراد سبب ايجاد عادت¬هاي نامطلوب غذايي و همچنين فقر وعده¬هاي غذايي از مواد مغذي مي¬شود.. كليد واژه¬ها: آگاهي، نگرش، عملكرد، تغذيه، قلبي- عروقي
شماره ركورد :
141321
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
مهدوي روشن، مرجان Mahdavi Rowshan, Marjan , حسن دخت، طلوع Hasandokht, Tolou
استاد راهنما :
سالاري، ارسلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت