عنوان :
بررسي رفتار پابندهاي ارتجاعي دال خط‌ها
نويسنده اصلي :
فاطمه صميمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141337
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي خط و سازه‌هاي ريلي
استاد راهنما :
دكتر جبارعلي ذاكري سردرودي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت