عنوان :
بررسي تاثير ليپواوليگوساكاريد نايسريا گنوره در ويرايش mRNA ژن XBP-1 در موش آزمايشگاهي C57
نويسنده اصلي :
ناقلي، اتابك
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
ميكروب شناسي
چكيده :
مقدمه: اندوتوكسين موجود در نايسريا گنوره (LOS) يك فاكتور مداخله¬گر در پيج¬خوردن پروتئين¬هاي موجود در شبكه-آندوپلاسمي است كه منجر به فعاليت پاسخ پروتئين¬هاي پيچ¬نخورده (UPR) در راستاي حفظ هومئوستازي در سلول¬هاي تحت تنش مي¬شود. فعال شدن مسير سيگنالينگ UPR توسط LOS، نيازمند ويرايش، ترجمه و نسخه¬برداري از ژن XBP-1 در مسير فعاليت سنسور تنشي IRE-1 است. شناسايي عوامل خارجي محرك فعاليت مسير سيگنالينگ سنسور تنشي IRE-1 در ارتباط با شناسايي مسير بيماري¬زايي و ارائه راهكار درماني جديد در مقابله با بيماري¬زايي و عفونت منتشره نايسريا گنوره بسيار حائز اهميت است. مواد و روش¬ها: پس از تهيه مواد، كيت¬ها و ملزومات لازم، 54 سر موش C57 در چهار گروه كنترل مثبت، كنترل منفي، تيمار با LPS و تيمار LOS تقسيم شدند. بعد از تيمار، طحال حيوانات با رعايت شرايط آسپتيك و موازين اخلاقي در فواصل زماني 2، 8 و 24 ساعت برداشت و جهت استخراج RNA سنتز cDNA و RT-PCR قرار گرفت. محصول PCR به منظور تعيين ويرايش/عدم ويرايش در mRNA ژن XBP-1 توسط الگوي الكتروفورتيك ژل آگارز 3-2% مورد بررسي قرار گرفت. بحث و نتيجه¬گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه LOS نايسريا گنوره در ايستگاه زماني ساعت 8 باعث ويرايش mRNA ژن XBP-1 در تمامي موش¬هاي مورد مطالعه مي¬شود (100%) در حالي كه LPS در ايستگاه زماني ساعت2 باعث ويرايش در mRNA ژن XBP-1 در تمامي موش¬هاي مورد آزمايش مي¬گردد¬. ليپوپلي¬ساكاريد (LPS) و ليپواوليگوساكاريد (LOS) در بازه زماني 24 ساعت سپسيس و شوك سپتيك را به همراه مي¬آورند و اين مطالعه مي¬تواند رويكردي جديد در درك بهتر مكانيسم بيماري¬زايي و پاتوژنيسيته¬ي نايسريا گنوره را با در نظر گرفتن ساعت اوج فعاليت سنسور اصلي التهابي سلولي در مواجه با LOS همراه داشته باشد. واژه¬هاي كليدي: نايسريا گنوره، اندوتوكسين (LPS/LOS)، پاسخ پروتئين پيچ¬نخورده (UPR)، IRE-1، XBP-1، سپسيس، شوك سپتيك
شماره ركورد :
141342
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
شيخي، راحله Sheykh، Rahelei , عطركارروشن، زهرا Atrkar-roushan،Zahra
استاد راهنما :
هدايتي چكوسري، مجتبي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت