عنوان :
بررسي يافته هاي باليني و آزمايشگاهي بيماران با مصرف جونده كش به قصد خودكشي در بيمارستان رازي رشت
نويسنده اصلي :
رونقي، حسين
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
مقدمه: كشمكش و رقابتي دائمي بر سر غذا و مكان بين انسان و حيوانات وجود دارد. لذا انسان ها همواره تلاش زيادي به خرج داده اند تا بتوانند جمعيت جونده ها را كاهش بدهند. جونده كش ها شامل گروه گوناگوني از مواد شيميايي با وسعت عمل متفاوت مي باشند. اين مساله تهديد كننده بهداشت عمومي جامعه است.تحقيق حاضر به بررسي يافته هاي باليني و آزمايشگاهي بيماران با مصرف جونده كش به قصد خودكشي بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال هاي 1391 تا 1396 ميپردازد هدف: هدف كلي تحقيق حاضر تعيين يافته‌هاي باليني و آزمايشگاهي بيماران با مصرف جونده كش به قصد خودكشي بستري شده در بيمارستان رازي رشت در سال‌هاي 1391 تا 1396 است. مواد و روش ها: روش مطالعه بصورت مقطعي گذشته نگر است و كليه پرونده‌هاي مربوط به مسمومين با جونده كش‌ها طي سال‌هاي 91 تا 96 كه در بيمارستان رازي رشت بستري شدند مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه به روش سرشماري انجام شده است كل موارد ثبت ‌شده مسموميت با جونده‌كش به قصد خودكشي طي سال هاي 91 تا 96 در بيمارستان رازي رشت 260 مورد بود. نتايج: بر اساس نتايج مطالعه، بين جنسيت و يافته‌هاي آزمايشگاهي غيرطبيعي تفاوت آماري معني‌داري مشاهده نشد (270/0 =p). شكل جونده‌كش در اكثر موارد (8/50) به صورت گندمي شكل بود. ، اكثر بيماران اقدام كننده به خودكشي با جونده‌كش بهبود يافتند (9/81 درصد). اقدام به خودكشي تنها در 6 مورد منجر به مرگ شد. سن بيماران در مواردي كه پيامد مسموميت منجر به مرگ شد، كمتر بود. با اين حال بين سن و پيامد مسموميت تفاوت آماري معني‌داري مشاهده نشد (116/0 =p). همچنين بين جنسيت و پيامد مسموميت تفاوت آماري معني‌داري مشاهده نشد (387/0 =p). نتيجه گيري: در مجموع با توجه به نتايج و فراواني بالاي اقدام به خودكشي در ميان مراجعين به بخش‌هاي مسموميت و پايين بـودن ميـانگين سـني آن‌ها، توجه جدي تر به موضوع سلامت روان و همچنين تجهيز بيمارستان‌هاي مرجع جهت درمان افراد بـه لحـاظ امكانـات درمـاني و نيروي انساني متخصص (روانپزشك، روانشناس، متخصص سم شناسي و ...) ضروري به نظر مي‌رسد. عواملي مثل بيكاري فقر و طلاق و .. ميتوانند عوامل زمينه ساز خودكشي باشند همچنين مصرف جونده‌كش‌ها مي‌تواند جز روش‌هاي اقدام به خودكشي شايع باشد. بنابراين خانواده ها بايستي توجه ويژه‌اي به مسايل و تعارضات خانوادگي داشته باشند تا از بروز چنين رخدادي جلوگيري نمايند
شماره ركورد :
141347
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
رهبر، مرتضي rahbar, morteza , بالو، حيدر علي baloh, aidar ali
استاد راهنما :
محمدي كجيدي، حميد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت