عنوان :
پاسخ رزيستين به 8 هفته تمرين استقامتي و اينتروال منتخب در زنان چاق
نويسنده اصلي :
كريمي، مرجان
محل تحصيل :
مركز كرج
رشته تحصيلي :
تربيت بدني ( فيزيولوژي ورزش )
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
15/04/94
چكيده :
هدف تحقيق حاضر بررسي پاسخ رزيستين به 8 هفته تمرين استقامتي تداومي و تناوبي در زنان چاق غير فعال بدين منظور 36 نفر زن چاق با دامنه سني 25-35 سال كه سابقه بيماري خاصي نداشتند در سه گروه تقسيم شدند.اطلاعات اوليه در رابطه با قد؛وزن؛درصد چربي بدن تمامي نمونه ها با وسايل مخصوص اندازه گيري و ثبت شد. قبل از شروع برنامه تمريني از همه آزمودني ها در حالت 12 ساعت ناشتايي 11 سي سي خون از ساعد دست چپ گرفته و پس از سانتريفوژ و جداسازي سرم و پلاسما در آزمايشگاه در دماي 20- درجه سانتي گراد نگه داري شد.سپس گروه هاي تجربي تحت تاثير 8 هفته برنامه تمريني استقامتي تداومي و تناوبي به صورت سه جلسه در هفته و با رعايت اصل اضافه بار قرار گرفتند. 48 ساعت پس از آخرين جلسه آزمون از تمامي افراد؛نمونه خون دوم گرفته و پس از جداسازي سرم و پلاسما براي تجزيه و تحليل عوامل به آزمايشگاه منتقل شد. براي اندازه گيري شاخص ها از كيت هاي تخصصي استفاده گرديد.با بهره گيري از روش هاي آماري نظير آزمون t گروه هاي همبسته به منظور مقايسه نتايج پيش آزمون با پس آزمون و همچنين ميزان تاثيرگذاري شيوه هاي مختلف تمرين بر متغير ها استفاده شد. همچنين از تحليل واريانس يك طرفه (one way anova) به منظور مقايسه ميانگين گروه هاي مختلف در متغيرهاي تحقيق استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه 8 هفته تمرين استقامتي تداومي و تناوبي بر سطوح رزيستين تاثير معناداري داشت.
شماره ركورد :
14135
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
وكيلي، جواد
استاد راهنما :
اسد، محمد رضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت