عنوان :
بررسي سطح آگاهي،نگرش و عملكرد معلمان مدارس استثنايي شهر رشت نسبت به اختلالات طيف اوتيسم در سال 1397
نويسنده اصلي :
ستاري، سارا
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
مقدمه: اختلالات طيف اوتيسم يك گروه از اختلالات عصبي-تكاملي هستند كه اساس بيولوژيكي دارند و جز شديدترين اختلالات روانشناختي كودكان مي باشند. تحقيقات نشان داده اند كه مداخله ي به هنگام يا زود هنگام در كودكان با اختلال طيف اوتيسم،در افزايش عملكرد ذهني و انطباقي اين كودكان سودمند خواهد بود. از آنجا كه بسياري از دانش آموزان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم در مدارس استثنايي مشغول به تحصيل هستند؛مسئله آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان اين مدارس نسبت به اين اختلالات اهميت زيادي در تشخيص ودرمان به موقع اختلالات طيف اوتيسم پيدا مي كند و مي تواند منجر به پيشرفت روند آموزشي اين كودكان گردد. روش بررسي: اين مطالعه به روش تحليلي_كاربردي روي 100 نفر از معلمين مدارس استثنايي شهر رشت انجام شد. براي بررسي متغير ها ازپرسشنامه هايي كه شامل اطلاعات دموگرافيك فرد(سن،جنس،ميزان تحصيلات،سابقه كار در مدارس استثنايي،داشتن فرزند و نوع مدارس)و سنجش دانش ،نگرش و عملكرد بود استفاده شد. نتايج: از بين 100 معلم شركت كننده، 90% دانش متوسط داشتند و بين سطح دانش و سن معلمان رابطه معناداري وجود داشت؛ بطوري كه با افزايش سن، سطح دانش آنها كمتر مي شد. حدود 89%از معلمان داراي نگرش مثبت بودند و 96%عملكرد مناسب داشتند، كه نمره معلمان خانم در هر دو اين موارد بطور معناداري بهتر بود. همچنين بين عملكرد و نگرش، عملكرد و دانش نيز رابطه معناداري ديده شد. نتيجه گيري: اغلب معلمين شركت كننده در اين مطالعه دانش متوسط نسبت به دانش آموزان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم داشتند و به همين دليل توانستد نگرش و عملكرد مناسبي نسبت به اين دانش آموزان داشته باشند. تمايل بالاي معلمان براي دوره هاي آموزشي مي تواند بيانگر نياز به بالابردن بيشتر دانش و لازمه ارتقا نگرش و بهبود عملكرد معلمان در خصوص ابن اختلالات باشد.
شماره ركورد :
141356
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
فلاحي، مهناز Falah، Mahnazi
استاد راهنما :
كوشا، مريم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت