عنوان :
بررسي وضعيت اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي در افراد دچار اضافه وزن و چاقي مراجعه كننده به كلينيك تغذيه بعثت شهرستان رشت در سال 97-1396
نويسنده اصلي :
شقاقي، شيوا
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
مقدمه: چاقي يك مشكل شايع است كه در سراسر جهان رو به افزايش بوده و به يكي از نگرانيهاي عمده سلامتي جهاني تبديل شده است؛از طرفي چاقي و اضافه وزن يك منبع آشفتگي روانشناختي ميباشد، زيرا فرهنگ جديد افراد چاق را نشانه مي گيرد، ازطرف ديگر،اختلالات رواني مانند اضطراب و افسردگي،خود ميتوانند باعث اضافه وزن و چاقي بشوند. شناسايي عوامل رواني و پيامدهاي چاقي يكي از عناصر اصلي كنترل و درمان آن است. اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت اضطراب و افسردگي و كيفيت زندگي در افراد مبتلا به چاقي و يا اضافه وزن در شهر رشت انجام شد. روش بررسي: اين مطالعه تحليلي-مقطعي ، برروي 134 نفر از مراجعه كنندگاني كه كه در محدوده سني 18 تا 45 سال بوده اند، صورت گرفت كه اين افراد با تشخيص اضافه وزن (25≤BMI<30) و يا چاقي (30≤BMI) درسال1396-97 براي اولين بار به كلينيك تغذيه بعثت در شهرستان رشت،مراجعه كرده بودند. براي تعيين ميزان افسردگي و اضطراب و كيفيت زندگي اين افراد از سه پرسشنامه افسردگي بك ، اضطراب بك و پرسشنامه كيفيت زندگي مرتبط با سلامتي (SF-36)، استفاده شد. همچنين اطلاعات دموگرافيك افراد شامل سن،جنس،شغل،ميزان تحصيلات،محل سكونت و سابقه رژيم غذايي طي 2 سال اخير، جمع آوري و وارد مطالعه شد. داده ها پس از جمع آوري، توسط نرم افزار آماري SPSS ويرايش23 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: در مجموع 134بيمار مبتلا به اضافه وزن و چاقي شامل 49نفر(6/36%) داراي اضافه وزن و 85نفر (4/63%) داراي چاقي،مورد بررسي قرار گرفتند. 46نفر(4/34%) مشكل اضطراب متوسط تا شديد و 38نفر(4/28%) افسردگي متوسط تا شديد داشتند. ميانگين نمره كيفيت زندگي 37/17±54/65 بوده است. نتايج نشان داد كه ميان افراد داراي اضافه وزن و چاق در اضطراب و كيفيت زندگي تفاوت معنادار وجود دارد و از ميان 8 بعد كيفيت زندگي،2 بعد عملكرد جسماني و سلامت عمومي با شاخص توده بدني ارتباط منفي معنادار دارد. همچنين ميان چاقي و افسردگي ارتباط معنادار يافت نشد. نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي حاصل از اين تحقيق،افزايش شاخص توده بدني منجر به افزايش اضطراب و كاهش كيفيت زندگي ميشود لذا با درنظر گرفتن نقش عوامل روانشناختي در چاقي، ميتوان از مداخلات رواني جهت پيشگيري،كنترل و درمان چاقي و ارتقاء كيفيت زندگي افراد استفاده كرد.
شماره ركورد :
141357
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
مهدوي روشن، مرجان mahdavi roshan, Marjan
استاد راهنما :
ضرابي، هما
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت