عنوان :
رابطه ي حمايت اجتماعي و جو سازماني با عملكرد شغلي مددكاران اجتماعي شهر تهران
نويسنده اصلي :
حسيني، عاطفه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396
شماره ركورد :
141369
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
فرهمند، مهناز
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
استاد راهنما :
جواديان، سيد رضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت