عنوان :
ارتباط مصرف رسانه اي و هويت ورزشي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
نويسنده اصلي :
نصرتي بيگزاده، رضا
محل تحصيل :
مركز كرح
رشته تحصيلي :
مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه هاي ورزشي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
26/10/94
چكيده :
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين مصرف رسانه‌اي و هويت ورزشي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان بود. تحقيق حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بوده و از پرسشنامه‌هاي استاندارد مصرف رسانه‌اي (شجيع،1394) و هويت ورزشي (چزلاك،2004) براي جمع آوري داده‌هاي مورد نياز پژوهش استفاده شد. از بين تمامي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان كه در ترم تابستان 1394 واحد درسي انتخاب نموده بودند (2000 نفر)، تعداد 400 نفر (210 پسر و 190 دختر) به صورت تصادفي انتخاب و به پرسشنامه‌هاي تحقيق پاسخ دادند. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه‌ها مورد تأييد كارشناسان قرار گرفته و پايايي آن‌ها نيز در يك مطالعه راهنما بر روي 30 نفر از دانشجويان و با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ برابر با 751/0 و 956/0 به ترتيب براي پرسشنامه‌هاي مصرف رسانه‌اي و هويت ورزشي به دست آمد. پس از بررسي نوع توزيع متغيرها، از آزمون‌هاي آماري تي تك نمونه‌اي و نيز ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني داري كوچكتر از 05/0 براي آزمون فرضيه‌ها استفاده شد. يافته‌ها نشان داد ارتباط مثبت و معني‌داري بين مصرف رسانه‌اي و هويت ورزشي، در بين دانشجويان وجود دارد (05/0>P). بين سن آزمودني‌ها و هويت ورزشي آن‌ها نيز ارتباط مثبت و معني داري مشاهده شد (05/0>P). يافته‌ها همچنين نشان داد بين مصرف رسانه‌هاي الكترونيك، شنيداري ديداري با نگرش نسبت به فعاليت بدني دانشجويان رابطه معني‌دار و مثبتي وجود دارد (05/0>P). به نظر مي رسد انتقال اطلاعات و ايجاد محرك از طريق رسانه‌هاي الكترونيك، شنيداري و ديداري مي‌تواند پيوند بهتري بين دانشجويان با رسانه در جهت تشويق و بهبود نگرش آنان نسبت به فعاليت بدني، و ايجاد انگيزش جهت كسب هويت ورزشي قوي در بين اين قشر از جامعه برقرار كند.
شماره ركورد :
14138
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
پورسلطاني زرندي، حسين
استاد راهنما :
شجيع، رضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت