عنوان :
تعيين كيفيت زندگي افراد اقدام كننده به خودكشي بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي شهرستان رشت و مقايسه آن با افراد بدون سابقه اقدام به خودكشي در سال 1397
نويسنده اصلي :
معادي فر، وحيد
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
هدف: با توجه به آنكه خودكشي يك مساله مهم بهداشت عمومي قلمداد شده و زيان¬هاي متعدد شخصي، خانوادگي و همچنين اجتماعي از جهت بار رواني و نيز اقتصادي به همراه دارد در اين مطالعه به بررسي ريسك فاكتورهاي دخيل در بروز خودكشي و بررسي كيفيت زندگي افراد اقدام كننده به خودكشي بستري در بخش مسوميت در بيمارستان رازي شهرستان رشت و مقايسه آن با افراد بدون سابقه اقدام به خودكشي در سال 1397 پرداختيم روش اجرا: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي با طرح مقطعي، كيفيت زندگي 196 فرد (98 نفر بيمار اقدام كننده به خودكشي بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي شهرستان رشت و 98 نفر گروه شاهد) كه واجد معيارهاي ورود به مطالعه بودند مورد بررسي قرار گرفت. در اين مطالعه از پرسشنامه اعتبارسنجي شده WHOQOL-BREF كه شامل 4 حيطه سلامت جسماني، سلامت رواني، روابط اجتماعي و سلامت محيط مي باشد براي جمع آوري داده ها استفاده شد. نتايج: پس از كنترل متغيرهاي دموگرافيك و زمينه اي از بين ابعاد كيفيت زندگي مورد مطالعه نمره كيفيت زندگي جسمي، نمره كيفيت زندگي روان و نمره كيفيت زندگي محيط به عنوان پيش بيني كننده‌هاي مرتبط با خودكشي تعيين شدند به طوري كه با افزايش نمره كيفيت زندگي جسمي و نمره كيفيت زندگي محيط شانس خودكشي افزايش پيدا مي‌كرده است اما با افزايش نمره كيفيت زندگي در بُعد روان شانس خودكشي كاهش پيدا مي‌كرد نتيجه¬گيري: اين مطالعه كيفيت زندگي و عوامل خطر مهم و شايع براي خودكشي و اثرات فاكتورهاي خطر دموگرافيك بر خودكشي را مورد بررسي قرار داد كه مي توان از اين شواهد در آينده براي تحقيقات و تلاش در زمينه درك و پيشگيري از خودكشي استفاده كرد.
شماره ركورد :
141391
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
كاظم نژاد، احسان Kazemnejad,Ehsan , تبري، رسول Tabari, Rasool
استاد راهنما :
رهبر طارمسري، مرتضي , بادسار، عليرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت