عنوان :
بررسي ميزان تبعيت از درمان و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني پژوهشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان درسال1396-1397
نويسنده اصلي :
حسيني مرزناكي، زهره
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پرستاري داخلي جراحي
چكيده :
مقدمه: ديابت نوع 2 يكي از شايع ترين بيمار هاي مزمن در كشورهاي درحال توسعه محسوب مي شود. اين بيماري اثرات گسترده اي بر همه ابعاد زندگي انسان دارد. لذا، سيستم هاي بهداشتي مديريت و كنترل آن را در اولويت قرار داده اند. كنترل قند خون و پيشگيري از عوارض از اهداف اصلي مراقبتي در بيماري ديابت هستند. لازمه دستيابي به اين اهداف تبعيت بيمار از رژيم درماني است. لذا هدف از مطالعه حاضر تعيين ميزان تبعيت از درمان و شناسايي برخي عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1397است. مواد و روشها: دراين مطالعه تحليلي مقطعي، 266 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2، به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.داده ها با استفاده از پرسشنامه اي مشتمل بر اطلاعات فردي و اجتماعي، اطلاعات مرتبط با بيماري، و پرسشنامه تبعيت از درمان جمع آوري گرديد.معيار ورود به مطالعه شامل گذشت حداقل شش ماه از تشخيص ديابت نوع 2، توانايي تكميل پرسشنامه و رضايت به شركت در مطالعه بود. نمونه گيري از تاريخ مهر ماه تا آذر ماه 1396 به طول انجاميد. داده ها با استفاده از آزمون آمار توصيفي و استنباطي (من ويتني، كروسكال واليس) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.جهت تعيين عوامل پيش بيني كننده مرتبط با وضعيت تبعيت از مدل رگرسيون لجستيك رتبه اي استفاده گرديد. نتايج: اكثربيماران(9/54٪) از لحاظ تبعيت از درمان دروضعيت خوب قرار داشتند. بيشترين امتياز تعديل شده مربوط به حيطه تعهدبه درمان( 17/12± 75/11 ) و كمترين امتياز تعديل شده مربوط به حيطه توانايي تطابق( 19/55± 60/43 )بود. آزمون فريدمن نشان داد بين تمام حيطه هاي تبعيت از درمان اختلاف معنا داري وجود دارد(0001/0p<). امتياز تبعيت از درمان باسن(0001/0p<)، جستجوي اطلاعات مرتبط با سلامت ( 0/0001p< )، سطح تحصيلات (001/0P<)، شغل (007/0P<). شاخص توده بدني(0001/0p<)،بيماري هاي همراه (0001/0p<)، مدت زمان ابتلا به ديابت نوع2(0001/0p<) ارتباط معناداري داشت.در استفاده از مدل رگرسيون لجستيك سطح تحصيلات، شاخص توده بدني، استعمال دخانيات، جستجوي اطلاعات مرتبط با سلامت، طول مدت بيماري، وجود بيماري همراه،پيش بيني كننده قطعي تبعيت از درمان بودند. نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه حاضر، بنظر مي رسد توجه به همه ي ابعاد تبعيت موجب مديريت موثر بيماري خواهد شد. از سوي ديگر با توجه به شناسايي برخي عوامل مرتبط با ميزان تبعيت جهت مديريت بهتر بيماري، مي توان عوامل تاثيرگذار مثبت بر ميزان تبعيت را تقويت نموده و عوامل منفي را تحت كنترل درآورد. كليد واژه ها: تبعيت از درمان، ديابت شيرين نوع 2، عوامل پيشگويي كننده
شماره ركورد :
141397
دانشكده :
پرستاري و مامايي شهيد بهشتي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
طاهري، زهرا , كاظم نژاد ليلي، احسان
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
تبري خميراني، رسول
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت