عنوان :
اثر موقعيت دندان در ميدان نمايش (FOV) و اعمال اثر كاهش آرتيفكت فلزي در تشخيص شكستگي طولي ريشه در تصاوير توموگرافي با دسته اشعه مخروطي : يك مطالعه آزمايشگاهي
نويسنده اصلي :
نيك بين، آوا
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
راديولوژي دهان، فك و صورت
چكيده :
مقدمه: شكستگي طولي-عمودي ريشه(VRF) يكي از انواع آسيب دنداني بوده كه منجر به از دست رفتن دندان مي گردد، انجام معاينات راديوگرافي به همراه بررسي هاي كلينيكي جهت تشخيص VRF ضروري است. CBCT يك روش دستيابي به تصاوير راديوگرافي سه بعدي و يكي از مداليته هاي تصويربرداري دقيق براي مقاصد تشخيصي دندانپزشكي مي باشد و دقت تشخيصي بهتري نسبت به تصاوير كانونشنال دارد. آرتيفكت فلزي(Metal Artefact) و موقعيت جسم در ميدان نمايش(FOV) بر كيفيت تصوير CBCT تاثيرگذار است.لذا هدف مطالعه حاضر تعيين اثر موقعيت و اعمال الگوريتم MAR را در بالا بردن قدرت تشخيصي تصوير جهت تشخيص بهتر شكستگي طولي ريشه مي باشد. روش: 60 دندان پره مولر يك كاناله انساني انتخاب شده وتاج دندان ها توسط ديسك الماسي از Cementoenamel Junction(CEJ) قطع شده و دندانها درمان ريشه ((RCT شدند. فضاي پست در ريشه تهيه شد. سپس در 30 دندان اندو شده شكستگي بدون جابجايي ايجاد شده و دندان ها در چهار گروه تقسيم بندي شدند بگونه اي كه دو گروه داراي پست فلزي و دو گروه داراي فضاي پست بودند و سطح ريشه با يك لايه موم سبز به ضخامت نيم ميليمتر پوشانده شد. ريشه هاي دنداني از گروه هاي مختلف در داخل حفره هاي ايجاد شده در فانتوم ساخته شده از دنده گوساله قرار داده شد و تصويربرداري در 4 حالت مختلف انجام گرفته و نتايج توسط 3 مشاهده گر بررسي شد. نتايج: تفاوت در ميزان تشخيص صحيح شكستگي ريشه تنهادر يافته هاي مشاهده گر دوم از لحاظ آماري معني دار بوده( P<0.01) و در حالت Centeral FOV و با كاربرد الگوريتم MAR بيشترين فراواني تشخيص صحيح شكستگي ريشه را نشان داد. حداكثر ميزان حساسيت در يافته هاي مشاهده گر اول مربوط به حالت Peripheral FOVبدون فعال كردن الگوريتم MAR (6/66) بود و در مشاهده گر 2و 3 موقعيت جسم بدون در نظر گرفتن تاثير MAR منجر به بهبود حساسيت شد. وجود پست فلزي بطور بارزي ميزان حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت(PPV) ، ارزش اخباري منفي(NPV) كاهش مي دهد. در حضور پست موقعيت سانترال در افزايش حساسيت و دقت مشاهده گران نسبت به موقعيت پريفرال تاثير به سزايي داشت. نتيجه گيري: تمامي مشاهده گران حساسيت و دقت تشخيصي بالاتري در عدم حضور پست وجود داشت. دقت در هر دو حالت بكارگيري و عدم بكارگيري MAR در موقعيت سانترال بهتر از موقعيت پريفرال جسم در FOV بود. تاثير الگوريتم MAR در موقعيت Centeral نسبت به موقعيت Peripheral چشمگيرتر بود. ميزان تجربه كلينيكي و پاراكلينيكي مشاهده گران مي تواند عامل مداخله گر مي باشد. كليد واژه ها: شكستگي دندان، آرتيفكت، تشخيص، توموگرافي با دسته اشعه مخروطي
شماره ركورد :
141398
دانشكده :
دندانپزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
طارمسري، مهران Taramsari, Mehran
استاد راهنما :
دليلي، زهرا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت