عنوان :
بررسي تاثير مولرهاي سوم رويش يافته بدون علامت، بر وضعيت پريودنتال و پوسيدگي مولرهاي دوم مجاور در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 97-1396
نويسنده اصلي :
نفطچي اردبيلي، سانيا
محل تحصيل :
بندرانزلي
رشته تحصيلي :
دندانپزشكي
چكيده :
مقدمه: دندان¬هاي مولر سوم، آخرين دندان¬هايي هستند كه رويش مي¬يابند و نياز به توجه بيش¬تري در حفره¬ي دهان دارند چون مي¬توانند اثرات پاتولوژيك به جاي بگذارند. با توجه به مورد بحث بودن تصميمات كلينيكي درباره مولرهاي سوم بدون علامت و عدم دقت دندانپزشكان به مولر سوم رويش يافته به هنگام توصيه¬هاي درماني براي بيماران و محدود بودن شواهد درباره اثرات مولر سوم بدون علامت بر دندان¬هاي مجاور، هدف از اين مطالعه ارزيابي تاثير مولر سوم بدون علامت رويش يافته بر وضعيت پريودنتال و پوسيدگي ديستالي مولر دوم مجاورش بود. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مقطعي-مقايسه¬اي، پوسيدگي ديستالي مولرهاي دوم با استفاده از راديوگرافي پانوراميك و معاينه باليني و پارامترهاي پريودنتال شامل : شاخص پلاك، شاخص لثه، خونريزي حين پروب كردن، عمق پاكت پريودنتال و از دست رفتن باليني اتصالات توسط معاينه كلينيكي در 134 كوادرانت فكي بيماران (گروهي با مولرهاي سوم رويش¬يافته بدون علامت و گروهي بدون مولر سوم) مورد بررسي قرار گرفتند. براي مقايسه پارامترهاي پريودنتال بين دو گروه از Independent t test و براي مقايسه فراواني پوسيدگي در دو گروه از Chi square test استفاده شد. نتايج: در بررسي پارامترهاي پريودنتال در منديبل، ميزان عمق پاكت پريودنتال و از دست رفتن باليني اتصالات در گروه با مولر سوم بيش¬تر از گروه بدون مولر سوم بود درحاليكه در ماگزيلا، تمامي پارامترهاي پريودنتال در گروه با مولر سوم بيش¬تر از گروه بدون مولر سوم بود. در بررسي پوسيدگي، هم در ماگزيلا و هم در منديبل پويسيدگي ديستالي مولر دوم در گروه با مولر سوم به طور چشمگيري بيش¬تر از گروه بدون مولر سوم بود. نتيجه‌گيري: دندان مولر سوم رويش يافته ، موجب افزايش ريسك مشكلات پريودنتال و پوسيدگي¬ ديستالي در مولر دوم مجاورش مي¬شود و دندانپزشكان بايد در جلسات معاينه به مولر سوم توجه ويژه¬اي داشته باشند.
شماره ركورد :
141399
دانشكده :
پرديس بين الملل
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
سالاري، اشكان Salari, Ashkan , ناصرعلوي، فرشته Naser Alavi, Fereshteh , كاظم نژاد ليلي، احسان Kazemnejad leili, Ehsan
استاد راهنما :
حسيني، هادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت