عنوان :
بررسي ميزان حذف فلزات سنگين كادميوم وسرب از محلولهاي آبي به وسيله باكتريهاي سودوموناس و استرپتومايسس
نويسنده اصلي :
كريم پور، مهناز
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
بهداشت محيط
چكيده :
مقدمه: از ميان آلاينده هاي مختلف، انسان در50 سال اخير به طور فزاينده¬اي در معرض فلزات سنگين قرارگرفته است. آلودگي منابع آبي توسط فلزات سنگين يك مساله زيست محيطي جهاني مي¬باشدكه به واسطه فعاليتهايي مانند صنعتي شدن وشهرنشيني در زيست كره افزايش يافته است. يونهاي فلزات سنگين، به شدت براي سلامتي و محيط زيست خطرناك هستند. امروزه موضوع استفاده از روشهاي كم هزينه براي حذف فلزات، به صورت برجسته¬اي مورد توجه قرار گرفته و به دليل محدوديتهاي اقتصادي و فني، جستجو براي اين روشها به شدت توصيه شده و در اين راستا جذب و حذف زيستي به عنوان يك گزينه جديد مورد توجه خاص قرار دارد. بنابراين باكتريهاي سودوموناس واسترپتومايسس مقاوم به فلزات سرب و كادميوم در خاك كشاورزي مورد جستجو قرار گرفت و سپس ميزان حذف اين فلزات، توسط باكتريهاي مقاوم به دست آمده، مطالعه و بررسي گرديد. مواد و روشها: در اين طرح پس¬ازنمونه¬برداري ازخاك كشاورزي وجداسازي باكتريهاي سودوموناس¬واسترپتومايسس با استفاده ازمحيط كشتهاي مناسب، تعيينMIC ، تشخيص¬گونه ¬باكتريها وبه دست آوردن جرم¬سلولي¬زنده وجرم¬سلولي غيرزنده، با توجه ¬به تعداد متغيرهاي مورد نظر، آزمايشهاي¬لازم مشخص¬گرديد. به منظور ارزيابي تأثير متغيرهاي عملياتي بر روي فرآيند جذب سرب وكادميوم ومدل سازي فرآيند، پنج فاكتور شامل مقدارجرم سلولي¬غيرزنده يا جرم¬سلولي¬زنده(mg)، مقدارسرب وكادميوم (ppm)، دماي فرآيند (درجه سيلسيوس)،pH و زمان واكنش(min) مورد بررسي قرارگرفتند. سپس در نرم‌افزار Minitab15 اقدام به طراحي آزمايش بر اساس اين پنج فاكتورشد. يافته¬ها: باكتري¬سودوموناس¬آئروژينوزا نسبت به باكترياسترپتومايسس فيليپيني مقاومت بيشتري به فلزات سنگين نشان داد و راندمان حذف سرب وكادميوم در هر دو حالت جرم¬سلولي¬زنده و غيرزنده به وسيله باكتري سودوموناس¬آئروژينوزا بيشتر بود. همچنين مشخص گرديد هر دو باكتري مطالعه ¬شده توانايي بيشتري براي حذف سرب نسبت به كادميوم دارند. و در حالت استفاده از جرم سلولي¬زنده براي هر دو باكتري، ميزان حذف بيشتري مشاهده شد. بيشترين راندمان حذف سرب وكادميوم، در مدت زمان60 ساعت، 7=pH وجرم¬سلولي¬زنده¬سودوموناس¬آئروژينوزا به ميزان 9 گرم، براي¬غلظت¬ سرب وكادميوم ppm 1 و20 ميلي ليتر نمونه، به ترتيب 13/95 و 8/89 درصد مي¬باشد. نتيجه¬گيري: نتايج اين طرح نشان داد كه هر دو باكتري سودوموناس¬آئروژينوزا و استرپتومايسس فيليپيني از توانايي بالايي در حذف سرب و كادميوم در محيط آبي برخوردارهستند. اين روش با هزينه پايين قابل انجام بوده و دوستدار محيط زيست مي¬باشد.
شماره ركورد :
141400
دانشكده :
بهداشت
دانشگاه :
دانشگاه علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
تقوي، كامران Taghavi, Kamran , دهستاني اطهر، سعيد Dehestani Athar, Saeed
استاد راهنما :
نقي پور، داريوش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت