عنوان :
ادراك و تبيين چگونگي انتقال و استفاده از دانش پرستاري در عمل و ارائه الگو
نويسنده اصلي :
چراغي، محمد علي
محل تحصيل :
تهران
رشته تحصيلي :
پرستاري
چكيده :
عنوان پژوهش: ادراك و تبيين چگونگي انتقال و استفاده از دانش پرستاري در عمل زمينه: انتقال دانش و در واقع پيوست تئوري و عمل يكي از دغدغه هاي اصلي تمام نظام هاي آكادميك است. كسب شان حرفه اي در گرو عمل دانش محور در آن حرفه است و نظام هايي موفق قلمداد مي شوند كه بتوانند پارادايم هاي تئوريك خود را به نسخه هاي موفق و قابل تجويز عملي در آورند. سياستگزاران نظام آموزش پرستاري با درك ديدگاه هاي عاملين رشته مي توانند برنامه ريزي هاي آموزشي بستر- محور كارآمدي را ارائه دهند. هدف اين پژوهش ادراك و تبيين فرآيند انتقال دانش پرستاري در عمل بوده است. روش شناسي: اين پژوهش، كيفي و به روش گراندد تئوري انجام شده است. داده ها طي نمونه گيري مبتني بر هدف، از طريق 29 مصاحبه عميق و باز نيمه ساختارمند انفرادي و چندين جلسه مشاهده مشاركتي، جمع آوري شد. نمونه گيري نظري، مبتني بر روند استخراج متغيرها وشكل گيري نظريه مورد استفاده قرارگرفت. تعداد و زمان مصاحبه ها از يك تا دو جلسه و از نيم تا دو ساعت و نيم متغير بوده است. مشاركت كنندگان، ادراكات، تجربيات و ديدگاه هاي خود را پيرامون انتقال دانش به حيطه عمل در پرستاري مطرح كردند تا اشباع داده ها حاصل شد. مكالمات ضبط و سپس كلمه به كلمه دست نويس شده و با استفاده از تكنيك"پارادايم كدگذاري" اشتراوس و كوربين و روش تحليل مقايسه اي مداوم، تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها: از داده هاي اين تحقيق، از مجموع 985 كد اوليه، پس از چندين بار تقليل و ادغام جهت رسيدن به تراكم مفهومي، 500 مورد برچسب مفهومي يا كد اوليه با بار مفهومي گسترده تر استخراج گرديد كه نهايتاً چهارمضمون يا درونمايه اصليِ جنبه روانشناختي انتقال دانش، ساختار رفتار باليني، پارادوكس پارادايمي دانش و عمل؛ و واگرايي سازماني در پرستاري از محتواي مستتر در آنها استخراج شد. گسست متقابل تئوري – عمل / عمل - تئوري متغيرمركزي و داراي مرجعيت و محوريت لازم در بين داده ها مي باشد كه در طي روند تجزيه و تحليل بر اساس فراواني آن در دادهها آشكارشده است. در واقع اين گسست هم مشكل اجتماعي پايه و در عين حال فرايند اجتماعي پايه اين مطالعه را نيز به صورت گسست بين انديشه و رفتار در پرستاري تشكيل داده است؛ به عبارتي، گسست ضمن اينكه حاصل و برآيند عدم وحدت رويه در پرستاري است بلكه خود فرايند موجدة ناهماهنگي در پرستاري نيز مي باشد. ارتباط بين مفاهيم چهارگانه اصلي مذكور، ارتباطي باز و دو طرفه است. اين مرزهاي باز و ارتباطات بين مفاهيم نشانگرمفهومي يكپارچه است كه فرايند انتقال دانش را تحت تاثيرقرارخواهد داد. نتيجه گيري: گسست متقابل تئوري – عمل / عمل - تئوري، محوريت فرايند نارساي انتقال دانش است كه خود را در چارچوب مفاهيم چهارگانه مذكور نمايان مي كند. تحقق انتقال دانش پرستاري به حيطه عمل در پرستاري وابسته به پيوست مطلوب بين تئوري – عمل / عمل- تئوري در چهار ستون اصلي پرستاري يعني آموزش، پژوهش، مديريت و بالين است. پي آيندِ فرايند گسستة انتقال دانش در پرستاري، تداوم ثنويت گرايي مخرب بين آموزش و بالين پرستاري و به مخاطره افتادن جايگاه و پايگاه علمي رشته خواهد بود كه در قسمت هاي مختلف اين پژوهش نيز مورد تاكيد بوده است. واژه هاي كليدي : انتقال دانش پرستاري، گسست تئوري و عمل، پژوهش كيفي، گراندد تئوري
شماره ركورد :
141407
دانشكده :
پرستاري و مامايي
دانشگاه :
علوم پزشكي تهران
استاد مشاور :
احمدي، فضل ا...
استاد راهنما :
صلصالي، مهوش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت