عنوان :
تحليلي بر مكان گزيني شهرك صنعتي شماره 5 اهواز با استفاده از GIS
نويسنده اصلي :
مهدي پور ، علي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور اهواز
رشته تحصيلي :
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394/3/25
چكيده :
شهرستان اهواز در دوبخش اقتصادي صنعت و خدمات يكي از مراكز منطقه¬اي كشور محسوب شده و در بخش صنعت يكي از بزرگ¬ترين كانون¬هاي فعال است كه به عنوان قطب ملي قلمداد مي-گردد. در اين شهرستان تحت تاثير ابعاد گسترده فعاليت¬هاي اقتصادي شهر اهواز كه دامنه آن بسيار فراتر از مرز شهرستان مي¬باشد، همه فعاليت¬ها متاثر از وجود چنين تمركزي مي¬باشد. از اين¬رو، در اين تحقيق به بررسي و تحليل مكان¬گزيني شهرك صنعتي شماره 5 اهواز با استفاده از GIS پرداخته مي¬شود. براي تحقق اين هدف از دو فرضيه¬ي "در مكان¬گزيني شهرك صنعتي شماره 5 اهواز معيارهاي مكان¬گزيني و استقرار شهرك¬هاي صنعتي لحاظ نشده است" و نيز "مكان¬گزيني شهرك صنعتي شماره 5 اهواز با ويژگي¬هاي طبيعي و انساني منطقه سازگار نيست" استفاده شده است، براي تجزيه و تحليل فرضيات پژوهش از روش تحليل سسله مراتبي (AHP) با استفاده از سيستم اطاعات جغرافيايي (GIS) و به كمك نرم افزارهاي Arc View، Arc Map و Idrisi براي دست¬يابي به نتيجه مطلوب انجام گرفت. پس از بررسي اطلاعات مورد استفاده پژوهش، شامل نقشه¬هاي پايه¬ي منطقه اعم از شيب، آب¬هاي سطحي، گسل¬هاي زلزله¬خيز، راه¬ها، حاصل¬خيزي خاك و اقليمي نتايج تحقيق بيان داشتند كه شهرك صنعتي شماره 5 اهواز با توجه به معيارهاي مكان¬گزيني، استقرار نيافته و همچنين براي فرضيه¬ي دوم مشخص گرديد كه مكان¬گزيني شهرك صنعتي شماره 5 اهواز با ويژگي-هاي طبيعي و انساني منطقه سازگار نبوده است. بنابراين هر دو فرضيه پژوهش تاييد مي¬گردند.
شماره ركورد :
14141
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
شريفي ، عبدالنبي
استاد راهنما :
بافقي زاده ، محمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت