عنوان :
تحليل و طراحي جريان شيرين سازي نفت خام در پالايشگاههاي نفتي
نويسنده اصلي :
محمد نعمتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
گاز يا نفت استخراج شده از چاه¬ها ، شامل مقداري ناخالصي مي‌باشد. اين ناخالصي باعث تخريب تجهيزات صنعتي و صدمه ديدن محيط¬زيست پيرامون مي‌شود. گاز ترش به گازي گفته مي‌شود كه ميزان تركيبات گوگردي آن در گاز بيش از حد مجاز باشد. چنان‌چه مقدار اين ناخالصي¬ها كم‌تر از حد مورد نظر باشد به آن گاز شيرين مي‌گويند. روش‌هاي متفاوتي براي شيرين سازي گاز در صنعت وجود دارد اما در اين پروژه سعي شده است از روش جذب كه در صنعت بوسيله حلال آمين انجام مي‌شود، استفاده شود. در اين پروژه ابتدا واحد آمين پالايشگاه تهران توسط نقشه جريان فرآيند (PFD) كه در دسترس قرار گرفته، با استفاده از نرم‌افزار هايسيس شبيه سازي شده است. در واحد شيرين سازي گاز در پالايشگاه نفت تهران از دي گلايكول آمين جهت شيرين‌سازي گاز ترش استفاده مي‌شود. هدف از اين فرآيند حذف آلاينده‌هاي اسيدي از جمله دي اكسيد كربن و سولفيد هيدروژن از گاز ترش ورودي مي‌باشد كه اين مقدار ناخالصي‌ را تا چند ppm كاهش مي‌دهد. در اين پروژه بطور خاص تاثير پارامترهاي فشار و دما در برج جذب و برج احياء بر دبي جرمي سولفيد هيدروژن خروجي از گاز شيرين بررسي شده است. نتايج كار حاكي از آن است كه افزايش فشار و كاهش دما در برج جذب و كاهش فشار و افزايش دما در برج احيا باعث كاهش دبي جرمي گاز اسيدي سولفيد هيدروژن مي‌شود. بهينه¬سازي در اين پروژه توسط بخش بهينه سازي نرم افزار هايسيس و متلب انجام شده است كه نشان دهنده ميزان كسر مولي گاز اسيدي سولفيد هيدروژن براي افزايش فشار 0.2 و 1 بار در برج جذب و كاهش فشار 0.2 و 0.5 بار در برج احياء به ترتيب 0.4282 كيلوگرم بر ساعت و 0.2826 كيلوگرم بر ساعت مي‌باشد.
شماره ركورد :
141410
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
تبديل انرژي
استاد راهنما :
دكتر ساسان آسيايي - دكتر مهدي مقيمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت