عنوان :
بررسي اهرم بندي ترمز لكوموتيو ها و واگن ها
نويسنده اصلي :
پوريا توانا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141416
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي ماشين هاي ريلي
استاد راهنما :
دكتر اصغر نصر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت