عنوان :
بررسي تأثير پسماند پلي وينيل كلرايد (PVC) بر حساسيت رطوبتي و تغيير شكل ماندگار مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي
نويسنده اصلي :
طاده طهماسبي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در صنايع پتروشيمي، پسماند هايي كه در زمان فرآيند توليد به وجود مي‌آيند، علاوه بر آسيب هايي كه به محيط زيست وارد مي كنند به دليل بلا استفاده ماندن، سالانه هزينه‌هايي جهت نگهداري به صنايع پتروشيمي وارد مي آورند. اين پسماند‌ها شامل تركيباتي با بيش از 80 درصد تشابه با پلي وينيل كلرايد مي باشند و بقيه ناخالصي ها ناشي از اثرات باقيمانده از مواد شيميايي در زمان فرآيند پليمريزاسيون و تصفيه پساب ها هستند. با توجه به بلا استفاده و فاقد ارزش بودن اين مواد مي توان آنها را به عنوان يك پليمر براي اصلاح قير نيز به كار گرفت. در پژوهش انجام گرفته، تأثير پودر پسماند پلي وينيل كلرايد به دست آمده از پتروشيمي اروند بر حساسيت رطوبتي و مقاومت شيارشدگي مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور، نمونه هايي حاوي 3، 5/5، 8 و 5/10 درصد از اين پسماند به عنوان اصلاح كننده قير تهيه و نتايج آزمايش هاي كشش غير مستقيم، خزش ديناميكي، مدول برجهندگي، مدول ديناميكي و اثر عبور چرخ مربوط به آنها، با نتايج حاصل از نمونه هاي ساخته شده با قير خالص، مقايسه گرديد. با توجه به نتايج به دست آمده، در نمونه هاي حاوي 5/5 درصد افزودني پودر پسماند پلي وينيل كلرايد، شاهد كاهش 16 درصدي حساسيت رطوبتي، 7 درصدي عمق شيار در آزمايش عبور چرخ و افزايش 9 درصدي مدول برجهندگي هستيم. همچنين در نمونه هاي حاوي 8 درصد افزودني شاهد رشد 30 درصدي عدد رواني در آزمايش خزش ديناميكي هستيم. نتايج آزمايش مدول ديناميكي در دو دماي 37 و 10- درجه سانتي گراد نشان دهنده افزايش قابل ملاحظه مدول ديناميكي در مخلوطهاي حاوي افزودني بود. در كل افزودن پودر پسماند پلي وينيل كلرايد، باعث بهبود مقاومت در برابر شيار شدگي نمونه هاي آسفالتي مي‌شود و مي‌توان از آن به عنوان يك پليمر اصلاح كننده قير بهره برد. واژه‌هاي كليدي: پسماند PVC، مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي، حساسيت رطوبتي، مقاومت شيارشدگي
شماره ركورد :
141418
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
راه و ترابري
استاد راهنما :
دكتر حسن زياري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت