عنوان :
بررسي عدم قطعيت در عملكرد تجهيزات اندازه گيري دقيق سيالات هيدروكربوري
نويسنده اصلي :
سجاد نبي پور دارياني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اندازه گيري دقيق ميزان سيال عبوري در مبادلات مالي همواره مورد توجه متخصصين فعال در حوزه اكتشاف، استخراج و انتقال سيالات هيدروكربوري از جمله نفت خام به عنوان يك محصول استراتژيك بوده است چرا كه دقت تجهيزات مورد استفاده مي تواند در بازه زماني طولاني تأثيرات قابل توجهي بر درآمدهاي نفتي يك كشور داشته باشد. روش هاي سنجش شدت جريان عبوري از مبادي واردات، صادرات و انتقال درون واحدي عبارتند از روش هاي جابجايي و استنتاجي كه اين مهم با محوريت كنتورهاي كوريوليس با توجه به عنوان پژوهش پيش رو مورد بررسي قرار خواهد گرفت. نكته حائز اهميت اينكه هدف نهايي در انجام پروژه پاياني ساخت يك ميز آزمايش جهت تست تجهيزات مورد استفاده خطوط انتقال گاز طبيعي فشرده بوده و محاسبات مربوط به عدم قطعيت اين سيستم بخش اصلي اين فرآيند خواهد بود. تحليل و بررسي فرآيند انتقال گاز طبيعي از مخازن ذخيره جايگاهي به منظور دست يابي به رفتار سيال در شرايط متفاوت محيطي همواره از سوي بهره برداران جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي و نيز مصرف كنندگان نهايي مورد توجه بوده است. در اين پروژه علاوه بر ارائه نتايج حاصله در شرايط گوناگون، به بررسي تغيير تركيبات گاز طبيعي و اثر آن بر روي ضريب تراكم پذيري و در نهايت تأثير آن در محاسبه ميزان كمي آن خواهيم پرداخت. در راستاي ارتقاي بخش محاسباتي اين پروژه همزمان با آزمايش ها و انجام تجارب ميداني، به بررسي معادلات حالت گازها پرداخته ايم اما از آنجا كه گاز طبيعي تركيبي از گازهاي مختلف با خواص ترموديناميكي متفاوت بوده و بدليل وابستگي شديد خواص گاز به تركيبات تشكيل دهنده اش، نياز به وجود معادله حالتي كه خواص گاز طبيعي را با استفاده از تحليل دقيق اجزاي تشكيل دهنده گاز بيان نمايد، وجود داشت، در ادامه با كمك استاندارد 8 AGA مقادير ضريب ژول-تامسون گاز طبيعي استخراج شده از حوزه گازي شانول محاسبه و نمودار آنها رسم شده است.
شماره ركورد :
141434
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي مكانيك
استاد راهنما :
دكتر امير حسين دوائي مركزي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت