عنوان :
طراحي سيستم كنترل تحمل پذير عيب نظارتي با تضمين پايداري در طول زمان تشخيص و انطباق عيب
نويسنده اصلي :
سجاد روشن روان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ‌ارشد
چكيده :
به منظور بهبود قابليت اطمينان سيستم و تضمين پايداري سيستم¬هاي در معرض عيب، رويكرد¬هاي زيادي به عنوان سيستم¬هاي كنترل تحمل¬پذير عيب مطرح شده است؛ كه مي¬توان آن¬ها را به دو گروه فعال و غيرفعال تقسيم كرد. روش-هاي فعال از قسمتي به منظور آشكارسازي و تشخيص عيب بهره مي¬برند. در اين دسته از روش¬ها در حالت كلي، مقداري تاخير وجود دارد كه اين زمان معمولا به عنوان زمان لازم براي تشخيص عيب شناخته مي¬شود. زماني كه عيب رخ مي-دهد، سيستم معيوب تا زماني كه عيب آشكارسازي و تشخيص داده شود و سپس باز طراحي صورت گيرد، تحت كنترل-كننده نامي عمل مي¬كند. اين موضوع ممكن است باعث از دست دادن بخش قابل توجهي از عملكرد سيستم و حتي ناپايداري آن شود. با توجه به مطالعات صورت گرفته، تعداد بسيار كمي از مقالات و منابع وجود دارند كه تاثير اين تاخير را بر پايداري سيستم¬هاي غيرخطي مورد بحث و بررسي قرار داده باشند. در اين پژوهش رويكردي جديد در طراحي سيستم كنترل تحمل¬پذير عيب نظارتي براي دسته مشخصي از سيستم¬ها با مدل ديناميكي غيرخطي ارائه مي¬شود. اين روش، پايداري سيستم را در طول زمان تشخيص و جبران عيب تضمين مي¬نمايد و از اين رو قابليت بكارگيري در سيستم¬هاي ايمني بحراني را خواهد داشت. در اين دسته از سيستم¬هاي كنترل تحمل¬پذير عيب از روش تصوير به منظور بازطراحي كنترل¬كننده جهت انطباق با سيستم معيوب استفاده مي¬شود. سيستم كنترل نظارتي با توجه به قانون كليدزني، بعد از شناسايي و تشخيص عيب به كنترل¬كننده از پيش طراحي شده سوييچ كرده و زماني را صرف تخمين عيب و طراحي كنترل¬كننده نمي¬كند. در اين پژوهش دو قانون كليدزني مبتني بر حالت و زمان اقامت بدين منظور ارائه شده است. روش ارائه شده در طراحي حلقه كنترل سيستم خودخلبان يك پرنده مافوق صوت در معرض عيب بكارگرفته شده است. كامل¬ترين روش ارزيابي بخش كنترل سامانه¬هاي هوافضايي قبل از آزمون پروازي، شبيه¬ساز سخت¬افزار در حلقه است. از اين رو نتايج حاصل از بكارگيري سيستم كنترل¬¬ طراحي شده در آزمون سخت¬افزار در حلقه براي پرنده ارائه شده است. نتايج حاصل با نتايج شبيه¬سازي مقايسه گرديده است. نتايج حاصل كارايي روش ارائه شده را در حلقه كنترل خودخلبان پرنده نشان مي¬دهد.
شماره ركورد :
141436
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
كنترل
استاد راهنما :
دكتر سعيد شمقدري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت