عنوان :
ارزيابي استرس محيط دندانپزشكي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دندانپزشكي در ايران : مرور سيستماتيك
نويسنده اصلي :
خصوصي ثاني، محمد
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
دندانپزشكي
چكيده :
مقدمه: استرس به عنوان عامل مؤثر بر سلامت رواني و بروز بيماري هاي روان تني يكي از نگراني هاي كادر پزشكي به خصوص دانشجويان دندانپزشكي مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي نظام مند استرس محيط دندانپزشكي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دندانپزشكي در ايران مي باشد. مواد و روش ها: مطالعه¬ي حاضر به صورت مرور سيستماتيك ارزيابي استرس محيط دندانپزشكي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دندانپزشكي در ايران انجام شد. پس از جست و جو از بين پايگاه هاي اطلاعاتي ملي شامل Magiran ، Iranmedex، SID، Medlib، IranDoc و بين المللي شامل: Scopus، PubMed، Science Direct، Cochrane،Web of Science و همچنين موتور جستجوي Google Scholar در بازه زماني بدون محدوديت تا 1 تير 1397 با كليدواژه¬هاي شامل: Psychological Stresses، Stresses, Environment stress, Psychological، Life Stress، Life Stresses، Stress, Life، Stresses, Life، Stress, Psychologic، Psychologic Stress، Psychological Stress، Mental Suffering، Suffering, Mental، Suffering، Anguish، Emotional Stress، Stress, Emotional و تمام تركيبات احتمالي كلمات با استفاده از عملگرهاي بولين، آناليز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار تخصصي متاآناليز STATA SE 13.1 انجام گرديد. ناهمگني مطالعات با استفاده از شاخص I2، و ارتباط بين سن و ميزان استرس با متارگرسيون مورد بررسي قرار گرفت. در آزمون ناهمگني chi squared ( X2 ) ميزان pvalue كمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. نتايج: در اين مطالعه 3521 دانشجو دندانپزشكي سال هاي مختلف تحصيلي از 10 استان كشور وارد مطالعه شده اند. 16 مطالعه نهايي از تعداد 821 عنوان مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين كلي استرس در دانشجويان دندانپزشكي ايراني برابر 18/2 با فاصله اطمينان 95% بين 87/1 و 49/2 مي باشد. به ترتيب بيشترين و كمترين ميانگين كلي استرس در دانشجويان دندانپزشكي ايراني مربوط به پرسشنامه DES و DASS-21 با 21/2 و 10/2 بود. همچنين بيشترين و كمترين ميانگين كلي استرس در دانشجويان دندانپزشكي ايراني به ترتيب مربوط به سال 4 و 5 تحصيلي با 24/2 و 01/2 بود (رابطه ي معني داري در دو مورد اخير برآورد نشده است). هيچ رابطه معناداري بين جنسيت و ميزان استرس يافت نشد ( p= 0.520 ). نتيجه گيري: ميانگين استرس در دانشجويان دندان پزشكي در ايران متوسط تا زياد مي باشد. از آنجا كه كاهش استرس رابطه ي مستقيمي با سلامت روحي و فكري افراد داشته و در ارتقاي عملكرد آنان موثر مي باشد، نيازمند تصميمات مديريتي ويژه اي در كوريكولوم آموزشي ، بررسي بيشتر اساتيد مشاور و برنامه ريزي هاي مؤثر در نظام آموزشي مي باشد تا گذراندن دوره هاي تحصيلي با كمترين دغدغه همراه گردد. همچنين تلاش براي به دست آوردن سطح مناسبي از روابط بين دانشجويان و اساتيد بي شك در بالا بردن آموزش باليني مؤثر خواهد بود.
شماره ركورد :
141437
دانشكده :
دندانپزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد راهنما :
ربيعي، مريم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت