عنوان :
ارزيابي معادله تجديد نظر شده بلند كردن بار نايوش مبتني بر تعيين اثر موقعيت عمودي بار، زمان كار-استراحت و جنسيت بر روي اعمال نيروهاي استاتيك (مطالعه موردي: كار آزمايشگاهي بر روي شاخص FM و VM)
نويسنده اصلي :
علي چگيني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
141451
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
صنايع
استاد راهنما :
دكتر روزبه قوسي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت