عنوان :
امكان سنجي برآورد غلظت آلاينده هاي نفتي خاك با استفاده از تكنيك پذيرفتاري مغناطيسي و غلظت شكل هاي مختلف آهن در منطقه بختياردشت اصفهان
نويسنده اصلي :
صمدي، محمدجواد
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
كشاورزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141485
گرايش رشته تحصيلي :
علوم خاك
دانشكده :
مهندسي كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
مهران شيرواني
استاد داور :
مجيد افيوني، جهانگير عابدي كوپايي
استاد راهنما :
شمس الله ايوبي، حسين خادمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت