عنوان :
بررسي فراواني وضعيت آسيب هاي شكمي ناشي از تروماي نافذ شكم در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 95 تا 97
نويسنده اصلي :
هادي زاده، فروغ , واحدي، مارال
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
عنوان:بررسي فراواني وضعيت آسيب هاي شكمي ناشي از تروماي نافذ شكم در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت در سال 95 تا 97 مقدمه و اهداف: تروماي نافذ شكمي ؛ از جمله زخم هاي ناشي از چاقو و گلوله يكي از شايع ترين علل مرگ و مير در بيماران ترومايي است و مشكلات قابل توجهي براي پزشكان ايجاد كرده است. با توجـه بـه موقعيـت جغرافيايي استان گيلان و همچنين موقعيت خاص مركـزآموزشـي درماني پورسينا به عنوان بزرگترين مركز ارجاعي بيماران ترومايي استان ، اين مطالعه با هدف تعيـين فراوانـي آسـيبهـاي داخـل شـكم ناشـي از تروماي نافذ شكمي̜فراواني روش هاي تشخيصي به كار گرفته شده و ساير عوامل مرتبط در بيماران بستري در اورژانس مركزآموزشي درماني پورسيناي رشت انجام ميشود. روش اجرا: اين مطالعه از نوع توصيفي-مقطعي و به صورت گذشته¬نگر روي اطلاعات حاصل از پرونده¬هاي بيماران تروماي نافذ شكمي از فروردين ماه 1395 تا اسفند ماه 1396 انجام شد.واطلاعات بيماران از نظر سن ، جنس ، فصل سال ، مكان آسيب ، عامل تروما، مكانيسم تروماي نافذ،روش تشخيصي ،درگيري پريتوئن ، احشاي درگير متعاقب آسيب ،محل آسيب،دريافت خون و مورتاليتي از پرونده ي بيماران براساس كدهاي ICDجمع آوري شدهو داده ها مورد بررسي قرار گرفتند. جهت آناليز داده¬ها وارد نرم¬افزار SPSS نسخه 21 گرديد. .نتايج:٣1٢ نفر شامل ٢٧6 مرد و ٣6 زن با ميانگين سني و انحراف معيار 6٢/1٤ ±16/٣٢ بررسي شدند. اكثر موارد تروما درون شهري بوده و مكانيسم تروما در بيشتر موارد نزاع 96/66 درصد ˓اصابت شاخ گاو 29/9 درصد ، خودزني 65/8 درصد ، تروماي نافذ حين كار 73/6 درصد ، افتادن از ارتفاع 76/5 درصد بود. بيشترين عامل آسيب چاقو 98/66 درصد بوده و پس از آن به ترتيب اجسام تيز 29/9 درصد ، شيشه 37/7 درصد ، سنگ 56/2 درصد ، ساچمه 24/2 درصد از مهمترين عوامل آسيب بودند.266 نفر تحت اكسپلور ، 66 نفر تحت لاپاراتومي و لاپاراسكوپي ، 12 نفر تحت بررسي با سي تي اسكن، 7 نفر تحت نظر و 1 نفر تحت جراحي قرار گرفتند. و در ٣9 مورد درگيري پريتوئن(5/1٢%) تشخيص داده شد. در كل 2 مورد مورتاليتي وجود داشته است. (65/0). بحث و نتيجه¬گيري:فراواني تروما در مردان بيشتر بوده واكثر موارد تروما درون شهري بوده و در بين بيماران نزاع بيشترين فراواني مكانيسم تروماي نافذ شكمي را داشت. ٢٢6 بيمار تحت اكسپلورو 66 مورد تحت لاپاراتومي و لاپاراسكوپي قرار گرفتند كه ٣9 مورد درگيري پريتوئن داشتند وآسيب احشاي شكمي در ٤6مورد تشخيص داده شد كه بيشترين آسيب مربوط به روده باريك بوده است و پس از آن كبد معده كليه و طحال و ركتوم دچار آسيب بوده اند. 1٣ نفر دريافت خون داشتند و ودر كل 2 مورد مورتاليتي وجود داشت
شماره ركورد :
141496
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ضيا ضيابري، مهدي Ziya Ziyabari,Mehdi , همايي راد، عنايت الله Homayi Rad, Enayatollah
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پورشفيعي، هاشم
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت