عنوان :
راديكال جيكوبسن و راديكال پوچ مرتبط با حلقه هاي چند جمله اي
نويسنده اصلي :
ديوان، علي
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده علوم رياضي
رشته تحصيلي :
علوم رياضي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
1415
گرايش رشته تحصيلي :
رياضي محض
دانشكده :
رياضي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
محمود بهبودي
استاد داور :
بيژن طائري، مجيد مزروعي
استاد راهنما :
محمدرضا ودادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت