عنوان :
تاثير استفاده از تكنولوژي آموزشي در بهبود آموزش دبستان ها ي دخترانه شهر بهشهر
نويسنده اصلي :
برادران پاسندي ،مريم
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير استفاده از تكنولوژي آموزشي در بهبود آموزش دبستان هاي دخترانه شهر بهشهر انجام گرفته روش تحقيق ميداني - توصيفي بوده و از نوع زمينه يابي است جامعه آماري و نمونه آماري 224 نفر از معلمان دبستان هاي دخترانه بهشهر مي باشد ابزار تحقيق پرسشنامه است نتايج نشان داد تكنولوژي آموزشي در بهبود آموزش دبستان هاي دختران بهشهر تاثير دارد و فرض اصلي تحقيق تاييد گرديد
شماره ركورد :
14151
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
حبيب ا...محمود جانلو
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت