عنوان :
مطالعه آنزيمهاي سلولازي در قارچهاي Trichoderma reeseei و Aspergillus niger در شرايط كشت توام ، كلون كردن ژنهاي egl B و bgl 1 از قارچ Aspergillus niger
نويسنده اصلي :
رجب خاني ، زهرا
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
محمدرضا زماني
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
سلولي مولكولي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141510
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمدرضا زماني
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت