عنوان :
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي معلمان با فرسودگي شغلي آنان در دو مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 1394
نويسنده اصلي :
رحماني گرجي ،محبوبه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ويژگي شخصيتي معلمان با فرسودگي شغلي آنان در دو مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 1394 بوده است روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد جامعه آماري اين تحقيق شامل 250 نفر از معلمان متوسطه اول و 338 نفر از معلمان مقطع متوسطه دوم و حجم نمونه آماري پژوهش شامل 150 نفر از معلمان متوسطه اول و 190 نفر از معلمان مقطع متوسطه كه از طريق روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند ابزار تحقيق پرسشنامه است يافته ها نشان مي دهد كه بين صفات شخصيتي روان رنجور خويي، برونگرايي، انعطاف پذيري ، توافق پذيري و وظيفه شناسي با فرسودگي شغلي رابطه منفي و معناداري وجود داشت تفاوت معناداري بين فرسودگي شغلي معلمان مقطع متوسطه اول و دوم وجود نداشته است
شماره ركورد :
14152
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
صغري عموزاد مهديرجي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت