عنوان :
بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي نخود زراعي (Cicer Arietinum) در ايران با استفاده از صفات زراعي )فيزيولوژيك ،مورفولوژيك و فنولوژيك (و نشانگرهاي مولكولي
نويسنده اصلي :
فاضلي ، فرزانه
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
كيانوش چقاميرزا
محل تحصيل :
دانشگاه رازي كرمانشاه ,
رشته تحصيلي :
مهندسي كشاورزي- اصلاح نباتات
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141532
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كيانوش چقاميرزا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت