عنوان :
بررسي و تحليل زيبايي شناختي آشنايي زدايي در شعر احمد شاملو
نويسنده اصلي :
مقصودي ممبيني ، مينا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور اهواز
رشته تحصيلي :
زبان و ادبيات فارسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
ندارد
چكيده :
آشنايي زدايي اصلي ترين وجه آشكار اشعار شاملو است؛ شاملو با به كارگيري انواع آشنايي زدايي ها، موجب برجسته سازي زبان شعر خودشده است. او در پي فضايي از زبان و موسيقي مي گشت تا آزادانه تر از حتي شعر نيمايي به شعر نزديك شود و با آن نوع شعري كه در ادبيات جهان مطرح شده بود همراه گردد. در اين پژوهش سعي شده است شعر سپيد شاملو از جنبه ي زيبايي شناختي آشنايي زدايي در شعر او مورد ارزيابي قرار گيرد. لذا اين پژوهش در راستاي معرفي اين جنبه از شعر شاملو به اين بخش ها تقسيم شده است. بخش اول شامل كليات پژوهش است كه با ذكر بيان مسأله به توضيح و تبيين موضوع پژوهش پرداخته شده است. در بخش دوم مباني مكتب فرماليسم آورده شده است؛ در اين بخش تا آنجا كه ضرورت داشت و به اين پژوهش ياري مي رساند به مكتب فرماليسم پرداخته شده است؛ همچنين در اين بخش تأثير مكاتب و شعر شاعران غربي بر شعر معاصر و شعر شاملو مورد ارزيابي قرار گرفته است. در بخش سوم به آشنايي زدايي درون مايه اي (انسان محوري)، در شعر شاملو پرداخته شده است. در بخش چهارم آشنايي زدايي هاي زباني در شعر او مطرح و بررسي شده است. در بخش پنجم به موسيقي شعر شاملو و انواع هنجارگريزي هاي موسيقايي پرداخته شده است و در بخش ششم تصوير در شعر شاملو بررسي و آشنايي زدايي هاي تصويري مطرح شده است.
شماره ركورد :
14155
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
ويسي ، الخاص
استاد راهنما :
ابراهيمي ، مختار
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت