عنوان :
كدهاي ثابت دوري ازطول Psروي حلقه R=Fp m +uFp m
نويسنده اصلي :
اسحاقي ،شهير
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
مهرداداحمدزاده
محل تحصيل :
دانشگاه رازي ,
رشته تحصيلي :
رياضي
مقطع تحصيلي :
ارشد
شماره ركورد :
141552
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مهرداداحمدزاده
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت