عنوان :
تحليل وبررسي احاديث امام رضا(ع )درموضوع توحيد
نويسنده اصلي :
جليليان ،الهام
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
مجتبي بيگلري
محل تحصيل :
رازي ,
رشته تحصيلي :
الهيات
مقطع تحصيلي :
ارشد
شماره ركورد :
141559
دانشكده :
ادبيات
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
اسداله آژير
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مجتبي بيگلري
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت