عنوان :
مطالعه توزيع زمان اقامت سيال وهيدروديناميك آن دريك راكتور دوبعدي مستطيلي توسط آناليز عكس
نويسنده اصلي :
فرهاديان ، نگين
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
جمشيد بهين
محل تحصيل :
رازي ,
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي -طراحي فرايند
مقطع تحصيلي :
ارشد
چكيده :
دراين پايان نامه ، يك روش جديد، ساده وارزان بر مبناي آناليزعكس براي بديت آوردن منحني توزيع زمان اقامت در راكتور ايرليفت معرفي مي گردد. به اين منظور روش پاسخ ردياب با استفاده ازتزريق ردياب رنگي در راكتور ايرليفت مستطيلي شيشه اي با حجم عملياتي 2400 سانتي مكعب استفاده شد .آب شيروهوا بعنوان سيالات عملياتي استفاده شدند . عكس هاي گرفته شده در فواصل زماني 5/1 ثانيه توسط نرم افزارImagej به داده هاي كمي تبديل شدند .داده هاي مورد نياز با استفاده از كمي سازي شدت رنگ بدست آمده اند Imagej . براي گرفتن اطلاعات ازعكس هامثلا شدت رنگ هرپيكسلي مفيد است . مي توان با استفاده ازمنوي Plot profile منحني شدت رنگ بر حسب زمان را بدست آورد. انتخاب ناحيه مورد علاقه اجازه ميدهد تا نواحي چند گانه اي كه مي خواهند مطالعه شوند انتخاب شده ، ذخيره شوند وآناليز شوند كه اين امر باعث تسهيل مطالعات شدت رنگ براساس زمان مي شود .نتايج نشان مي دهد كه اين روش سريع وارزان نسبت به روش هاي آزمايشگاهي مخرب داده هاي واقعي بيشتري را نتيجه مي دهد . استفاده از روش آناليز عكس آسان است واين روش ، روش قدرتمندي براي مطالعات هيدروديناميك اختلاط درراكتورهاي چند فازي است .در اين روش نيازي به استفاده ازپروب هاي گران قيمت وسيستم هاي كسب داده وجود ندارد .بعلاوه مطالعات آزمايشگاهي درزمينه عملكرد اختلاط 3 راكتور ايرليفت مستطيلي انجام شدند .اين راكتور با استفاده ازدو تيغه به دوناودان ويك بالابر تقسيم شده است .طول هاي ناودان ها بسته به موقعيت قرار گيري تيغه هامتفاوت است در حاليكه سطح مقطع عرضي ناودان به بالابرمساوي 1 خواهد بود.تاثير سرعت هاي ظاهري گازمختلف بر هيدروديناميك اختلاط مطالعه شده است .طول ناودان بر سرعت گردش مايع اثر مي گذارد ومي تواند باعث تقويت بازده اختلاط شود .طول ناودان پارامتر طراحي مهمي درراكتورهاي ايرليفت است .راكتور ايرليفت مستطيلي 3 با كوچكترين وبزرگترين ناودانها كمترين زمان اختلاط را دارد .ديده مي شود كه بدليل تغييرات هندسي در راكتور مشخصه هاي راكتور ايرليفت مستطيلي 3 نسبت به ساير راكتورها بهتر است وطول ناودان هادراين تركيب بندي بر بازده اختلاط اثر گذار است .
شماره ركورد :
141573
دانشكده :
فني مهندسي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
جمشيد بهين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت