عنوان :
شبيه سازي كريستال هاي فوتوني دو بعدي و بررسي آثار غير خطي در آن ها
نويسنده اصلي :
صحرايي ، سپيده
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
محمد مهدي كارخانه چي
محل تحصيل :
رازي ,
رشته تحصيلي :
برق - الكترونيك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
141593
دانشكده :
فني و مهندسي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمد مهدي كارخانه چي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت