عنوان :
پيش بيني نگرش به ازدواج ازطريق ويژگي هاي شخصيتي ، سبك هاي دلبستگي وجو خانوادگي دردانشجويان مجرد دانشگاه رازي
نويسنده اصلي :
آشته ، كژال
پديدآورندگان ديگر :
, , ,
اساتيد راهنما :
جهانگير كرمي
محل تحصيل :
رازي ,
رشته تحصيلي :
كارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي :
ارشد
شماره ركورد :
141598
دانشكده :
علوم اجتماعي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
خدامراد مومني
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
جهانگير كرمي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت