عنوان :
مقايسه استحكام شكست دندانهاي درمان ريشه شده با كانالهاي بيضي شكل با استفاده از سه روش مختلف پست و كور
نويسنده اصلي :
حسيني بستي، حوريه السادات
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
ترميمي
چكيده :
مقدمه: شكست دندانهاي درمان ريشه شده يكي از چالش هاي دندانپزشكي ترميمي مي باشد.مقاومت به شكست آنهابه ميزان زيادي به نوع پست مورد استفاده بستگي دارد. هدف از اين مطالعه مقايسه استحكام شكست دندانهاي درمان ريشه شده با كانالهاي بيضي شكل است كه با سه روش مختلف با پست وكور بازسازي شده اند. مواد و روش ها:در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي 80 عدد دندان پرمولر سالم تك كانال انتخاب و به چهار گروه تقسيم شدند. 20 دندان در گروه 1 دست نخورده باقي ماند.تاج 60 عدد ازدندانها از 2 ميليمتر بالاي محل اتصال تاج و ريشه قطع پست فلزي پيش ساخته استيل تطابق ˛ دندانهابا پست فلزي پيش ساخته استيل در گروه 2 ˛ شدند.بعد از انجام درمان ريشه يافته با كانال با كامپوزيت در گروه 3 و پست فلزي پيش ساخته استيل و 2 پست فايبر جانبي در گروه 4 بازسازي شدند .در تمام گروه ها از سمان رزيني پاناويا استفاده شد.كورهاي كامپوزيتي فرم داده شدند و براي همه نمونه ها كراون فلزي ساخته شد.دندانها تحت 500 دوره حرارتي در دماي 5 و 55 درجه قرار گرفتند. نمونه ها درون قالب هاي آكريليك مانت شدند و يك لايه نازك ماده الاستيكي دور ريشه ها درنقش ليگامان پريودونتال قرارگرفت.نيروي فشاري با سرعت 1 ميلي متر در دقيقه با زاويه 45 درجه نسبت به محور طولي دندان اعمال شد تا شكست رخ داد.محل شكست ريشه نيز مورد بررسي قرار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. TUKEY گرفت .داده ها با استفاده از آناليز واريانس يكطرفه و آزمون نتايج :ميزان نيروي منجر به شكست ريشه در گروه 1 و 2و 3 و 4 به ترتيب 482.90 و 302.30 و 360.68 و 440.39 نيوتن بود.در گروه 4 بيشترين ميزان شكست در ناحيه سرويكال اتفاق افتاد كه قابل ترميم است. در پارامترهاي مورد بررسي تفاوت و گروه 4 از نظر استحكام شكست و محل شكست بهترين نتايج را (p= معني دار بين همه گروه ها مشاهده شد( 0.0001 نشان داد. نتيجه گيري:براساس اين تحقيق استفاده از پست هاي فايبر جانبي در كنار پست فلزي استحكام شكست دندان را به طور معني داري افزايش مي دهد. سمان رزيني ˛ تكنيك پست و كور ˛ باي كاسپيد ˛ كليد واژه ها: اندودانتيكس
شماره ركورد :
141612
دانشكده :
دندانپزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
معين، نيلوفر Moein, Niloofar , عطركار روشن، زهرا Atrkar Roshan, Zahra
استاد راهنما :
طايفه دولو، رضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت