عنوان :
بررسي كيفيت خواب به دنبال آسيب تروماتيك مغزي در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت
نويسنده اصلي :
پنجي، آزيتا
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
مقدمه: آسيب تروماتيك مغزي (TBI) نوعي اسيب به مغز است كه ناشي از نيروي مكانيكي خارجي مي¬باشد. TBI در مردان سنين 15 تا25 سال بيشتر شايع است. شايع¬ترين علل TBI شامل تصادفات با وسايل موتوري، سقوط از ارتفاع، نزاع فردي و آسيب¬هاي ورزشي هستند. TBI طيف گسترده¬اي از پيامدهاي ناگوار دارد كه اختلالات خواب شايع¬ترين آنها بوده و در مطالعات مختلف از 30% تا 80% شيوع دارند. اختلالات خواب، ريكاوري بيماران و بازگشت به فعاليت آنها را به حالت قبل از آسيب مختل كرده و باعث كاهش كيفيت زندگي بيماران و افزايش هزينه¬ها براي سيستم بهداشتي و درماني مي¬شود و ريسك فشار خون بالا، ديابت و مرگ و مير را بالا مي¬برند. بيان مسله: TBI محدوده متوسط سني كه همان محدوده فعال جامعه مي¬باشند را درگير مي¬كند، از سوي ديگر كيفيت خواب تاثير مستقيمي بر روي عملكرد جسمي افراد دارد در نتيجه بر روي كيفيت زندگي افراد تاثير مستقيم دارد و هزينه-هاي سنگيني براي جامعه در بر دارند. اگرچه در يك مطالعه انجام شده در رشت و براساس معيارهاي DSM-IV، فراواني اختلالات خواب در اين بيماران 19/3% درصد گزارش شده است (50) ولي در خصوص كيفيت اختلالات خواب متعاقب TBI و تاثير متغيرهاي دخيل در آن نظير سن، تحصيلات، علت و شدت آسيب، تا آنجا كه محقق مطالعه نموده است، درايران اطلاعاتي وجود ندارد. بنابراين دراين مطالعه بران شديم كه كيفيت اختلالات خواب متعاقب TBI در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت را در يك مطالعه¬ي توصيفي مقطعي مورد بررسي قرار دهيم. مواد و روش¬ها: مطالعه بصورت توصيفي – مقطعي است. كليه بيماران بالاي 18 سال كه براي اولين بار دچار TBI شده و حداقل 3 ماه از آسيب آنها گذشته وارد مطالعه شدند. شدت TBI براساس مقياس GCS در24 ساعت اول پس از آسيب اندازه¬گيري شد. كيفيت خواب در بيماران با پرسش نامه PSQI (Pittsburgh sleep quality index) بررسي شد. اطلاعات وارد سيستم نرم افزاري spss شده و داده¬اي كمي به صورت ميانگين و انحراف معيار و داده¬هاي كيفي به صورت فراواني نسبي محاسبه مي¬شوند. نتايج: در اين مطالعه 240 نفر وارد شدند كه از اين تعداد 203 نفر مرد و تعداد 37 نفر زن مي¬باشند. بيشترين تعداد شركت¬كنندگان در بازه سني 15 تا 30 سال قرار داشتند و متوسط سني شركت¬كنندگان در اين مطالعه 74/37±45/16 بود. از نظر وضعيت امتياز در كل پرسشنامه بررسي كيفيت خواب پيتزبورگ 7/71% از بيماران ما كيفيت خواب ضعيف (نمره¬ي بيشتر از 5) داشتند. نتيجه¬گيري: مطالعه ما نشان داد كه TBI مي‌تواند كيفيت خواب بيماران را كاهش دهد كه مقدار كاهش كيفيت خواب با شدت TBI ارتباط معنادار دارد. بهتر است درتمام بيماران TBI به خصوص بيماراني كه ريسك بالايي براي اختلال خواب به دنبال TBI دارند، غربالگري جهت تشخيص به موقع، شروع درمان و مديريت عوارض ناشي از اختلال خواب انجام گيرد.
شماره ركورد :
141613
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
قدرجاني، شروين Ghadarjan, Shervini , ريحانيان، ظهير Reihanian, Zoheir
استاد راهنما :
اشرف، علي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت