عنوان :
ارزيابي فراواني خشكي دهان و سندرم سوزش دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت در سال 1396
نويسنده اصلي :
ساربانها، شايسته
محل تحصيل :
بندر انزلي
رشته تحصيلي :
دندانپزشكي
چكيده :
مقدمه: خشكي دهان كه يك شكايت عيني يا ذهني در بيماران مي باشد، ممكن است در اثر كاهش ترشح بزاق يا تغيير در تركيب بزاق ايجاد شود. سندرم سوزش دهان احساس سوزش در زبان يا ساير غشاهاي مخاطي مي باشد كه حداقل براي مدت 4 تا 6 ماه وجود داشته باشد . مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مقطعي-توصيفي، بيماران مبتلا به بيماري هاي اعصاب و روان مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا رشت پس از اخذ رضايت مورد بررسي قرار گرفتند. براي ثبت نوع بيماري اعصاب و روان فرد از پرونده پزشكي يا پرسش از پزشك معالج استفاده شد. خصوصيات دموگرافيك بيماران و تاريخچه پزشكي، سلامت عمومي و عادات بيمار، نوع داروهاي مصرفي بيمار در 6 ماه گذشته ثبت گرديد. احساس خشكي دهان بيماران توسط پرسشنامه استاندارد FOX و حس سوزش را با معيار (Visual Analogue Scale) VAS مورد بررسي قرار دادند. اطلاعات وارد نرم‌افزار آماري SPSS v. 22 شد و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت نتايج: دراين مطالعه تعداد 339 بيمار مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين سني بيماران14.45 +50.16 سال بود. 108 بيمار (33.6٪) دچار خشكي دهان و 39 بيمار (11.7٪) دچار سندرم سوزش دهان بودند. 198 بيمار (58.4٪) زن و 141 بيمار (41.6٪) مرد بودند. نتيجه‌گيري: فراواني خشكي دهان و سوزش دهان در بيماران سايكولوژيك بيشتر از جمعيت عمومي بوده و با آمارهاي بين المللي مطابقت دارد. همچنين در زنان مسن و بي سواد شايع تر بود. به نظر مي رسد كه بايد ارزيابي استاندارد سايكولوژيك را در پروتوكل معاينه بيماران داراي شكايت خشكي دهان و سوزش دهان در نظر گرفت و با معرفي به موقع اين بيماران به روانپزشك و درمان به موقع مشكلات سايكولوژيك به كاهش يا رفع مشكلات خشكي دهان و سوزش دهان اين بيماران كمك نمود واژگان كليدي: خشكي دهان، سندرم سوزش دهان، اختلالات روان
شماره ركورد :
141621
دانشكده :
پرديس بين الملل
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
كيا، سيد جواد Kia, Seyed Javad , سليماني، ربابه Soleymani, Robabeh
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بصيرت، مريم السادات
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت