عنوان :
بررسي ارتباط فاست تروپيسم با اسپونديلوليستزيس و بيماري هرنياسيون ديسك لومبار در بيماران مراجعه كننده به بخش راديولوژي بيمارستان پورسينا در سال 1396
نويسنده اصلي :
هژير، پريسا
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
راديولوژي
چكيده :
مقدمه: از آنجا كه بيماري¬هاي دژنراتيو لومبار، شامل بيماري¬هايي ازقبيل هرنياسيون ديسك لومبار، اسكوليوز دژنراتيو لومبار و اسپونديلوليستزيس لومبار مي¬باشد در حال حاضر، متخصصين فرض مي¬كنند كه ممكن است فاست تروپيسم، بيماري¬هاي دژنراتيو لومبار را تحت تاثير قرار دهد. با اين حال، همبستگي و ارتباط بين فاست تروپيسم و بيماري¬هاي دژنراتيو لومبار به¬طور نادر گزارش شده كه هنوز بحث برانگيز است لذا مطالعه¬اي با عنوان بررسي ارتباط فاست تروپيسم با اسپونديلوليستزيس و هرنياسيون ديسك لومبار در بيماران مراجعه¬كننده به بخش راديولوژي بيمارستان پورسينا در سال 1396 طراحي و انجام شد. مواد و روش: مطالعه حاضر به¬صورت يك مطالعه مقطعي و مقايسه¬اي بوده بدين گونه كه از بيماران مراجعه¬كننده به بخش راديولوژي در صورت داشتن شرايط ورود به مطالعه و رضايت شركت در تحقيق بررسي MRI و ساير متغيرها بعمل آمد درنهايت بيماران شركت كننده در اين مطالعه در 3 گروه زير مورد بررسي قرار گرفتند. در اين مطالعه بررسي بر روي 2 گروه از بيماران كه يك گروه شامل مبتلايان به هرنياسيون ديسك لومبار و ديگري شامل مبتلايان به اسپونديلوليستزيس بود انجام پذيرفت. در هر دو گروه در هر بيمار 3 سطح بين مهره¬هاي L3-L4، L4-L5 و L5-S1 تحت بررسي قرار گرفت. از آنجاييكه بيماران وارد مطالعه ما شدند كه درگيري در يك سطح بين مهره¬ها داشتند 2 سطح بين مهره¬اي ديگر كه فاقد پاتولوژي مورد مطالعه و معيارهاي خروج از مطالعه بودند به عنوان گروه شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج: در اين مطالعه 76 بيمار مبتلا به هرني ديسك لومبار و 95 بيمار مبتلا به اسپونديلوليستزيس از لحاظ وجود فاست تروپسيم به تفكيك Spinal level مورد مقايسه قرار گرفتند. در بررسي فاست تروپسيم در سطح بين¬مهره¬اي L4-L5 بيماران مبتلا به هرني نشان داده شد كه درصد فاست تروپسيم در اين سطح برابر با 37% (10 نفر) و درحالي كه اين درصد درگروه كنترل برابر با 2/10% (5 نفر) بوده است كه اين اختلاف از لحاظ آماري براساس آزمون Chi-square معني¬دار است (005/0=p). در بررسي فاست تروپسيم در سطح L3-L4 در بيماران مبتلا به هرني، درصد فاست تروپسيم در اين سطح برابر با 8/43% (7 نفر) بوده درحالي كه در گروه كنترل 3/18% (11 نفر) بوده است. اين اختلاف 25 درصدي از لحاظ آماري براساس آزمون Fisher's Exact Test از لحاظ آماري معني¬دار بوده است (041/0=p). بحث و نتيجه¬گيري: براساس نتايج اين مطالعه، با توجه به نتايج متناقض مطالعات قبلي در مورد ارتباط فاست تورپيسم با هرني ديسك لومبار و اسپونديلوليتزيس، نتايج حاصل از اين مطالعه تاييدي بر ارتباط فاست تورپيسم با هرني ديسك لومبار و اسپونديلوليستزيس مي¬باشد. همچنين با بيان و اثبات ارتباط فوق مي¬تواند قبل از بروز اسپونديلوليستزيس يا هرني ديسك از طريق اقدامات حمايتي از وقوع اين بيماري¬ها جلوگيري بعمل آورد. كليد واژه¬ها: فاست تروپيسم، اسپونديلوليستزيس، هرنياسيون ديسك لومبار
شماره ركورد :
141627
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
كاظم نژاد ليلي، احسان Kazemnejad Leili, Ehsan
استاد راهنما :
فلاح ارض پيما، سيما
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت