عنوان :
بررسي اثر امواج شوكي برون اندامي با شدت پايين در بيماران مبتلا به اختلال عملكرد نعوظي با عدم پاسخ درماني به مهاركنندگان فسفودي استرازنوع 5 مراجعه كننده به درمانگاه اورولوژي بيمارستان رازي و يك كلينيك خصوصي در شهر رشت
نويسنده اصلي :
شعباني پور، محمود
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
اورولوژي
چكيده :
مقدمه: اختلال عملكرد نعوظي، بيماري شايعي است كه موجب اختلال در كيفيت زندگي فرد مبتلا و شريك جنسي وي مي گردد. عليرغم پيشرفتهاي چشمگير در درمان علامتي اين بيماري، جاي خالي يك روش درماني، كه موجب بهبود علت زمينه اي و دائمي اين بيماري گردد، به شدت احساس مي شود. هدف ما از اين تحقيق، بررسي آثار يك روش نوين درماني، يعني امواج شوكي برون اندامي با شدت اندك، در مبتلايان به اختلال عملكرد نعوظي است. روش اجرا: در اين مطالعه آينده نگر، اثر درمان با امواج شوكي برون اندامي با شدت اندك، بر نمره IIEF در 128 بيمار مبتلا به اختلال عملكرد نعوظيِ مراجعه كننده به بيمارستان رازي و يك كلينيك خصوصي در شهر رشت، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: ميانگين سّني بيماران، 28/8±35/58 (77-45 سال) بود. اعمال Li-ESWT موجب بهبود معنادار نمره IIEFگرديد و اين افزايش، حداقل تا پايان بازه زماني شش ماهه پيگيري نيز حفظ شد. در 83 نفر (8/64%) نيز مجددًا نعوظ هاي شبانه ايجاد شد. سن بيمار و ابتلا به علائم دستگاه ادراري تحتاني تاثير سوئي بر نتايج ESWTنداشتند، اما ازمان بيماري، مصرف سيگار و ابتلا به ديابت از تاثيرات مطلوب اين روش درماني ميكاهند. بحث و نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد كه درمان با امواج شوكي برون اندامي با شدت اندك، موجب افزايش معنادار نمره پرسشنامه IIEFو بهبود عملكرد نعوظي در مبتلايان به ED عروقي مقاوم به PDE5Iها ميگردد. لذا عليرغم نياز به مطالعات بيشتر براي تاييد نتايج بررسي و درك بيشتر مكانيسم، توصيه به استفاده از اين متد درماني در مبتلايان به انواع عروقيِ اختلال عملكرد نعوظي مي شود. كليد واژه¬ها: اختلال عملكرد نعوظي، امواج شوكي برون اندامي با شدت اندك، Li-ESWT، IIEF، PDE5I
شماره ركورد :
141632
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
مختاري، غلامرضا Mokhtari, Gholamreza , كاظم نژاد ليلي، احسان Kazamnazhad leili, Ehsan
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حميدي مدني، علي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت