عنوان :
بررسي ارتباط بين هيپرليپيدمي با برخي پيامدهاي مادر و نوزاد در زنان حامله بستري در بيمارستان الزهرا شهر رشت
نويسنده اصلي :
عليزاده خليفه محله، فاطمه
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
زنان
چكيده :
مقدمه: سه ماهه¬ي ابتدايي بارداري مي¬تواند با افزايش سطح ليپيدهاي سرم همراه باشد در سه ماهه¬ي دوم بارداري، غالبا با افزايش ليپوليز و افزايش غلظت اسيدهاي چرب همراه است. اين تغييرات در متابوليسم ليپيدها نشان¬دهنده¬ي نوعي سازگاري فيزيولوژيك بدن مادر است كه از متابوليسم گلوكز، به سمت متابوليسم ليپيدها تغيير مسير مي¬دهد تا گلوكز را براي رشد جنين فراهم آورد. بررسي¬ها نشان مي¬دهند كه ناهنجاري¬هاي ليپيدي، به عنوان عامل پيشگويي¬كننده¬ي مقاومت به انسولين هستند. برخي ديگر بر اين باورند كه ديس ليپيدمي در بروز پري اكلامپسي و مقاومت به انسولين دخيل است. چاقي نيز به عنوان يك ريسك فاكتور مهم، هم براي مقاومت به انسولين و هم براي ديس ليپيدمي در دوران بارداري مطرح است كه مي¬تواند منجر به بروز ديابت بارداري شود. علاوه بر آن، ديس ليپيدمي دردوران بارداري مي¬تواند با پيامدهاي مرتبط با نوزاد متولد شده نيز همراه باشد. براي مثال، چاقي و ديابت و سندروم متابوليك در كودك. اهداف: مطالعه¬ي حاضر، يك مطالعه تحليلي - مقطعي است كه به بررسي ارتباط هيپر ليپيدمي با ديابت بارداري و ساير عواقب مربوط به مادر (پره اكلامپسي وكلستاز بارداري و ...) و كودك (ماكروزومي وپره ترم ليبر، LGA، SGA ...) در زايمان¬هاي انجام شده در بيمارستان الزهرا شهر رشت مي¬پردازد. روش‌ها: در اين مطالعه، ابتدا از تمامي زنان واجد شرايط مطالعه بستري جهت زايمان دربيمارستان الزهرا در سال 95-96 نمونه خون گرفته شد. مادران به دو گروه مادران باردار مبتلا به هيپرليپيدمي و مادران باردار غيرمبتلا به هيپرليپيدمي تقسيم مي¬شوند. ساير اطلاعات مورد نياز در مورد مادر شامل: ديابت بارداري، پره اكلامپسي، كلستاز، سن بارداري در زمان زايمان، سن مادر، BMI مادر، ميزان وزن¬گيري مادر در طول بارداري، سابقه تخمدان پلي كيستيك در مادر، شيوه زايمان و اطلاعات مربوط به نوزاد شامل: وزن نوزاد حين تولد و نمره آپگار در دقيقه يك و پنج پس از تولد از طريق پرسشنامه طرح تكميل گرديد. نتايج: هرچه سن بارداري بيشتر مي¬شود پارامترهاي ليپيدي افزايش بيشتري مي¬يابد. در زنان باردار مبتلا به ديس ليپيدمي بين ميزان بروز ديابت بارداري، پره اكلامپسي، علائم كلستاز بارداري، IUGR، ماكروزومي از نظر آماري ارتباط معناداري وجود دارد. نتيجه¬گيري: افزودن آزمايش ليپيدهاي خون به غربالگري¬هاي بارداري جهت تشخيص زود هنگام ديس ليپيدمي و كاهش عوارض مربوط به مادر و نوزاد واژه‌هاي كليدي: ديس ليپيدمي، ديابت بارداري، پره اكلامپسي، ماكروزومي
شماره ركورد :
141638
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
كاظم نژاد ليلي، احسان Leyli, Ehsan Kazemnezhad
استاد راهنما :
شارمي، هاجر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت