عنوان :
ارزيابي اثرات تبليغات تلويزيوني بانك رفاه بر جذب مشتري
نويسنده اصلي :
سيده زهرا حسيني
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل ‍‍
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1388/12/8
چكيده :
در اين نحقيق ربراي بررسي اثربخشي تبليغات از مدل 6 مرحله اي لاويج و استينر استفاده شده است.
شماره ركورد :
14164
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
سيد محمد باقري
استاد راهنما :
ميرزا حسن حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت