عنوان :
بررسي پيامدهاي بارداري در نوزادان با توده اكوژن قلبي در دوران جنيني در مقايسه با گروه كنترل
نويسنده اصلي :
حافظي، وحيده
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
زنان
چكيده :
مقدمه: وجود توده در قلب جنين پديده¬ي نادري است كـه بيـشتر در سـه ماهه¬ي دوم و سوم بارداري در جريان بررسي سونوگرافي تشخيص داده مي¬شود. هدف از اين مطالعه بررسي پيامدهاي بارداري در نوزادان با توده ي اكوژن قلبي در دوران جنيني در مقايسه با گروه كنترل در سال 96 بود. روش بررسي: پژوهش حاضر به صورت آينده نگر و بر روي تمامي مادران باردار 18 تا 24 هفته مراجعه كننده به مركز راديولوژي شهرستان رشت جهت بررسي روتين بارداري و سونوگرافي غربالگري در سال 1396انجام شد. سن مادر در زمان بارداري، وجود توده ي اكوژن قلبي و محل آن، منفرد و متعدد بودن ضايعات و نتايج مربوط به اكوكارديوگرافي، علت زايمان، وزن هنگام تولد، جنسيت نوزاد، آپگار دقايق اول و پنجم نوزاد، ثبت گرديد. كليه¬ي اطلاعات وارد نرم افزار spss نسخه¬ي 22 شده و بر اساس آزمون-هاي فيشر، كاي اسكوئر و من ويتني يو مورد مقايسه قرار گرفت. 05/0p < معني دار در نظر گرفته شد. نتايج: ميانگين سن مادران و ميانگين سن حاملگي آن¬ها در زمان زايمان تفاوت آماري معني داري نداشت. اكثريت نمونه¬ها (5/93 درصد) داراي توده اكوژنيك قلبي در بطن چپ بودند. اكوي قلبي اكثر نمونه¬ها (5/92 درصد) قبل از زايمان نرمال بود. زايمان به دنبال عواملي نظير PROM، پرزانتاسيون Breech، ماكروزومي و آريتمي در گروه¬هاي مورد بررسي داراي تفاوت آماري معني داري بود (05/0p<). ميانگين وزن نوزادان داراي توده¬ي اكوژنيك قلبي در زمان تولد برابر با 9/778 ± 9/3101 و در گروه نوزادان بدون توده¬ي اكوژنيك قلبي 9/896 ± 8/2779 گرم بود و اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار بود(001/0=p). ميانگين نمره آپگار دقايق اول و پنجم نوزادان در دو گروه، تفاوت آماري معني داري نداشت. (05/0p>). نتيجه گيري: اكثر توده¬هاي اكوژنيك قلبي، منفرد و در بطن چپ قرار داشته و بروز PROM، پرزانتاسيون Breech، ماكروزومي جنين و آريتمي در مادران با جنين¬هاي داراي توده¬هاي اكوژنيك قلبي بالاتر بود. درصد ناهنجاري¬هاي همراه در نوزادان داراي توده¬هاي اكوژنيك قلبي بيشتر بوده و ميانگين وزن هنگام تولد نوزادان داراي توده ي اكوژن قلبي نيز بيشتر بود. اين يافته¬ها بيانگر اهميت توجه بيشتر متخصصين زنان و زايمان به مادران باردار با جنين داراي توده¬ي اكوژنيك قلبي است. كلمات كليدي: آپگار، پيامدهاي بارداري، توده اكوژن قلبي، دوران جنيني
شماره ركورد :
141649
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
كاظم نژاد ليلي، احسان Kazemnejad Leili, Ehsan
استاد راهنما :
فكور، فرشته
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت