عنوان :
اثر تراش مجدد و پرداخت بر استحكام خمشي زيركونياي يكپارچه
نويسنده اصلي :
رحيم آبادي، ساميه
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
دندانپزشكي
چكيده :
مقدمه و هدف: زيركونيا به علت تأمين زيبايي، زيست سازگاري و خواص مكانيكي مطلوب، محبوبيت ويژهاي يافته است. تنظيم اكلوژن روكشهاي زيركونيا در داخل دهان همانند ساير رستوريشنها امري غيرقابل اجتناب است و اين سطوح سائيده شده بايد تا حد امكان صاف شوند. به اين منظور، ميتوان از گليز يا پاليش استفاده نمود. از سوي ديگر، روكشهاي زيركونيا ممكن است نياز به سايش مجدد و پرداختهاي دورهاي داشته باشند. هدف از اين مطلعه، بررسي اثر سايش مجدد و پرداخت بر استحكام خمشي زيركونياي يكپارچه است. روش كار: در اين مطالعهي تجربي، 05 نمونه مستطيلي شكل زيركونيا آماده و به 0 گروه 05 تايي تقسيم شدند: گروه كنترل )سينتر شده، بدون هيچگونه پردازش سطحي(، G )اين نمونهها فقط تحت سايش قرار گرفتند(، GGl )اين نمونهها پس از سايش، گليز شدند(، GGlG )اين نمونهها سائيده و گليز شدند و مجدداً تحت سايش قرار گرفتند(، GGlGP )اين نمونهها سائيده، گليز، مجددا سائيده شده و در نهايت پاليش شدند(. استحكام خمشي نمونهها به كمك دستگاه Universal Testing Machine مورد بررسي قرار گرفت. سپس دادهها توسط آزمون 5 درنظر گرفته شد. / آناليز واريانس و آزمون مقايسات دو به دو توكي آناليز شدند. سطح معنيداري 50 نتايج: مقايسه دو به دو گروهها نشان داد كه بين گروه كنترل با ساير گروه ها تفاوت معناداري وجود دارد >5/550( p (. در همه موارد، گروه كنترل استحكام خمشي بالاتري داشت. بين گروه GGIG با گروه GGIGP نيز =5/ تفاوت معناداري وجود داشت ) 530 P(. در اين مورد، ميانگين خمشي گروه GGIGP بالاتر بود. نتيجهگيري: سايش مجدد نسبت به يك بار سايش، اثر منفي چشمگيري بر استحكام خمشي زيركونياي يكپارچه ندارد و پاليش اين سطوح استحكام خمشي را بهبود ميبخشد، گرچه همچنان از گروه كنترل به طور معناداري استحكام پايينتري دارد. كلمات كليدي: زيركونيوم اكسايد، پرسلن دنداني، پاليش دنداني، ويژگيهاي سطح.
شماره ركورد :
141661
دانشكده :
دندانپزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
فلاح چاي، مهران Fallahchai, Mehran
استاد راهنما :
نشاندار اصلي، حميد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت