عنوان :
اثر گرلين ونقش AMPK(آدنوزين مونو فسفات كيناز)بر تخريب حافظه ناشي از MK801 در موش¬هاي صحرايي نر بالغ
نويسنده اصلي :
ظهيري، حميده
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
پزشكي
چكيده :
مقدمه: هدف اين مطالعه بررسي اثر گرلين و نقش AMPK (آدنوزين مونو فسفات كيناز)بر تخريب حافظه¬ي ناشي از MK801 در موش¬هاي صحرايي نر بالغ مي¬باشد. مواد و روش¬ها: در اين مطالعه تجربي، 88 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به 11 گروه 8 تايي تقسيم شدند. حيوانات تحت جراحي استروتاكسي به منظور كانول گذاري در ناحيه¬ي CA1 هيپوكمپ قرار گرفتند. يك هفته پس از جراحي، در مجموعه-ي اول از آزمايش¬¬ها، (سالين)، (گرلين3 nmol/rat)،)} كامپاند سي (0/1, 1 , 10 µg/rat + (گرلين3 nmol/rat) } پيش از آموزش تزريق شدند. در مجموعه¬ي دوم از آزمايش¬ها، (سالين)، (گرلين3 nmol/rat )، } (كامپاند¬سيµg/rat 10 ) + (گرلين 3 nmol/rat ) } پيش از آزمون فراخواني اول(24ساعت پس از آموزش) تزريق شدند. در مجموعه¬ي سوم از آزمايش¬ها، (سالين)، (MK801 0.15 mg/kg )، {(گرلين3 nmol/rat ) + (MK801 0.15 mg/kg )}، پيش از آزمون فرا خواني اول تزريق شدند. گرلين و كامپاند سي، داخل هيپوكمپي و MK801 داخل صفاقي تزريق شد.در نهايت،24،48ساعت و 10روز بعد از آموزش حافظه¬ي اجتنابي غير فعال ارزيابي شد. نتايج : تزريق گرلينrat/3 nmol پيش از آزمون فراخواني اول در مقايسه با سالين، فراخواني حافظه را 24ساعت پس از آموزش به طور معني داري كاهش داد (0.001 P<). تزريق كامپاند سي µg/rat 10 توام با گرلينrat/3 nmol پيش از آموزش در مقايسه با گرلين rat/3 nmol، مو جب افزايش اكتساب حافظه، 10 روز پس از آموزش شد(P<0.05). تزريق MK801 0.15 mg/kg پيش از آزمون فراخواني اول درمقايسه با سالين، فرا خواني حافظه¬ را 24 ،48ساعت و 10روز پس از آموزش به طور معني داري كاهش داد (0.001 P<) و تزريق گرلين 3 nmol/rat توام با MK801 0.15 mg/kg پيش از آزمون فراخواني اول در مقايسه با MK8010.15 mg/kg فرا خوانيحافظه¬ را 24 ،48ساعت و 10روز پس از آموزش به طور معني داري افزايش داد (0.001 P<). نتيجه گيري : در اين مطالعه ما دريافتيم كه تزريق كامپاند سي µg/rat 10 توام با گرلين rat/3 nmol، پيش از آموزش، اثر كاهشي گرلين rat/3 nmol را بر اكتساب حافظه جبران مي كند. لذا به نظر مي رسد كه اين اثر حداقل بخشي از طريق مسير AMPK باشد. همچنين ما نشان داديم كه تزريق گرلين پيش از آزمون فراخواني اول، فراخواني حافظه¬ را كاهش مي دهد و تزريق گرلين rat/3 nmol، توام با MK801 0.15 mg/kg اين اختلال حافظه¬ي ناشي از MK801 0.15 mg/kg را بهبود مي بخشد.
شماره ركورد :
141666
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
خاكپور طالقاني، بهروز Khakpou, Behrouz , رهام پور،كامبيز Rohampour, Kambiz
استاد راهنما :
رستم پور، محمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت