عنوان :
بررسي عوامل مرتبط با تشديد بيماري التهابي روده (IBD) در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه يا بخش گوارش بيمارستان رازي رشت بر اساس درجه شدت بيماري ازابتداي فروردين لغايت پايان اسفند 1395
نويسنده اصلي :
حسيني بستي، راحله سادات
محل تحصيل :
رشت
رشته تحصيلي :
داخلي
چكيده :
مقدمه: بيماري التهابي روده (IBD)، از جمله بيماري كرون (CD) و كوليت اولسراتيو (UC)، متعلق به گروهي از بيماري التهابي با منشاء ناشناخته مي¬باشد، كه عمدتا دستگاه گوارش را درگير مي¬كند، اما تظاهرات خارج روده¬اي هم دارد. در مطالعات غربي، بروز سالانه 5-11 در صد هزار تخمين زده شده است. در اين مطالعه هدف ما تعيين بررسي عوامل مرتبط با تشديد بيماري التهابي روده (IBD) در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه يا بخش گوارش بيمارستان رازي رشت بر اساس درجه شدت بيماري مي¬باشد. مواد و روش¬ها: اين مطالعه تحليلي مقطعي بر روي كليه بيماران مراجعه كننده به درمانگاه يا بخش گوارش بيمارستان رازي رشت بر اساس درجه شدت بيماري از ابتداي فروردين لغايت پايان اسفند 1395 اجرا شد. بيماران بر اساس شدت بيماري و عوامل مرتبط با تشديد بر اساس اطلاعات پرونده و بانك اطلاعاتي بررسي شدند. عوامل تشديد شامل عفونت فعال مدفوع در اسمير يا كشت از قبيل اميبياز، پارازيت، باكتريال يا ويروس يا سطح انتي بادي يا آنتي ژن آن¬ها (CMV pp65 Ag ،anti amoeba ab،C- DIFF Toxin a&b and/or Ag ،(ss ab و فصل تشديد و عدم كمپليانس دارويي يا استفاده از NSAIDS بود. عواملي مانند سن و جنس وشغل و محل سكونت و مدت ابتلا به بيماري و مصرف سيگار نيز بررسي شد. اين داده¬ها پس از استخراج بر اساس پرسشنامه در برنامه آماري spss V.20 جهت بررسي وارد گرديد و براساس آزمون كاي دو و رگرسيون لجستيك آناليز شد. نتايج: از 109 بيمار، 96نفر (88%) مبتلا به كوليت زخمي و 13 نفر (12%) مبتلا به كرون بودند. ميانگين سن در افراد مبتلا به IBD، 14/38 سال با انحراف معيار 66/14 گزارش شد. همچنين ميانگين طول مدت ابتلا در بيماري التهابي روده839/35 ماه بود. به طور كلي نتايج حاصل از اين مطالعه بيانگر اين مطلب بود كه بين سن، وجود عفونت فعال و نوع داروي مصرفي، و فصل با درجه تشديد بيماري التهابي روده ارتباط آماري معني داري وجود داشت (05/0p≤). نتيجه گيري: با توجه به گستردگي علائم و تنوع آنها در بيماران IBD و با توجه به مزمن بودن بيماري كرون و كوليت اولسرو و لزوم مراجعه مكرر اين بيماران و پي گيري وضعيت بيماري آنان راه اندازي و تاسيس پايگاه اطلاعاتي در نواحي مختلف ايران اجتناب¬ناپذير مي¬باشد. كليد واژه¬ها: اولسراتيوكولايتيس، بيماري كرون، بيماري التهابي روده،تشديد بيماري
شماره ركورد :
141671
دانشكده :
پزشكي
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
استاد مشاور :
حجتي، امينه Hojati, Amineh
استاد راهنما :
شفقي، افشين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت