عنوان :
ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه اي در پرستاران باليني
نويسنده اصلي :
جعفر آقايي، فاطمه
محل تحصيل :
تهران
رشته تحصيلي :
پرستاري
چكيده :
ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه اي در پرستاران باليني زمينه: حرفه پرستاري و سازمان هاي حرفه اي پرستاري در ايران نسبتا نوپا بوده و تقويت و تعالي آن مستقيما با ميزان تعهد كاركنان نسبت به اين حرفه ارتباط دارد. تعهد حرفه اي احساس هويت و وابستگي نسبت به يك حرفه خاص است. ارائه راهكارهايي كه به قرارگرفتن در مسير حرفه اي و ارائه خدمات حرفه اي توسط پرستاران بينجامد از اولويت هاي فعاليت پرستاري است. در اين راستا تعهد حرفه اي به عنوان مهم ترين عامل ايجاد رفتارهاي مثبت كاركنان در حرفه شناخته شده است. اين مطالعه با هدف ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه اي در پرستاران باليني طراحي شده است. روشپژوهش: اين مطالعه يك مطالعه كيفي است كه با رويكرد گراندد تئوري انجام شد. شركت كنندگان در مطالعه را 21 پرستار، سرپرستار و مدير پرستاري تشكيل مي دادند كه با رويكرد نمونه گيري هدفمند آغاز شده و به تدريج با توسعه مفاهيم و دستيابي به تئوري به نمونه گيري نظري تبديل شد. ابزار گرداوري داده ها، مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته بود. بيست و هشت مصاحبه در مدت 14 ماه گرداوري شد. داده ها با رويكرد تحليل گراندد تئوري مبتني بر مدل پارادايمي استراس و كوربين 1998 مورد تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش: در مجموع 28 طبقه اوليه در مرحله كدگذاري باز حاصل شد كه با توسعه كدگذاري محوري اين طبقات در 4 طبقه اصلي قرار گرفتند. طبقات اصلي مطالعه حاضر شامل "چالش هاي فرد و خانواده"، "تعامل فرد با حرفه و سازمان"، "تقويت نقش حرفه اي" و "دلسپردگي به حرفه" هستند. در مرحله كدگذاري انتخابي، مفهوم "از پذيرش تا باور حرفه" به عنوان متغير مركزي شناسايي شد. نظريه برخواسته از داده ها با توجه به متغير مركزي با عنوان "تعهد حرفه اي از پذيرش تا باور حرفه" ارائه شد. با توجه به يافته هاي مطالعه مدل برخواسته از نظريه ارائه گرديد. نتيجه گيري: تعهد حرفه اي در پرستاران باليني در سايه نقش عوامل سازماني شكل مي گيرد. بنابراين سازمان ها و به خصوص مديران، مهم ترين عوامل موثر بر شكل گيري تعهد حرفه اي شناسايي شدند. در مدل "تعهد حرفه اي از پذيرش تا باور حرفه"، سطوح تعهد حرفه اي شامل پذيرش اوليه، تقويت نقش حرفه اي و باور حرفه شناسايي شد. سه دسته عوامل شامل پرستار، مديران پرستاري و نظام مراقبت سلامت به عنوان عوامل موثر بر تعهد حرفه اي معرفي شد. تامين مناسب نيروي حرفه اي در بخش هاي باليني، به كارگيري الگوهاي مراقبتي و جلوگيري از عملكرد روتين محور، ايجاد پل هاي ارتباطي صحيح بين پرستاران و مديران، تاكيد بر ارتباط حاكي از احترام و منزلت نسبت به پرستاران باليني، ايجاد امكانات رفاهي شايسته براي پرستاران در بيمارستان ها، تعديل نظام هاي ارزشيابي جهت شناسايي پرستاران شايسته و قدرداني از تلاش هاي آنان به منظور ايجاد حس رقابت سالم و مبتني بر شايسته سالاري مي تواند در شكل گيري تعهد حرفه اي در پرستاران باليني كمك كننده باشد. كليدواژه ها: تعهد، پرستاري، حرفه، گراندد تئوري
شماره ركورد :
141672
دانشكده :
پرستاري و مامايي
دانشگاه :
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
استاد مشاور :
پرويزي، سرور
استاد راهنما :
مهرداد، ندا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت